Посещение на участниците по проекта в биологично стопанство.

Аграрният университет е партньор по международен проект за подобряване на управлението на околната среда

Посещение на участниците по проекта в биологично стопанство.

Интерет базирана платформа ще помага на млади земеделски производители да подобрят управлението на околната среда в ръководени от тях малки и средни стопанства или преработвателни предприятия. В разработването й ще вземат участие учени от Аграрния университет, който е партньор по проекта EnvironmentYou. Водеща организация е Гръцкият национален младежки съвет. В проекта участват още две неправителствени организации – Фондът за регионално развитие на Централна Македония и Еврорегион Нестос – Места, а партньорите от българска страна са Младежки форум 21 век, Регионален център за професионално образование и обучение – Благоевград и Сдружение за регионално социално и икономическо развитие.

Разработването на проекта по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ Гърция-България има за цел да създаде система за управление на околната среда при производствената дейност на малки и средни предприятия, начело на които стоят млади хора.

В рамките на двугодишния проект, който стартира през юни миналата година, ще бъде създадена онлайн платформа, чрез която млади земеделски производители, чиито стопанства или компании са разположени в граничните райони с Гърция, ще могат да контролират въздействието на преработвателната дейност върху околната среда. С помощта на системата управителите на ферми и предприятия ще имат възможност бързо да определят потенциалните неблагоприятни ефекти от някои свои стопански дейности, ще получат информация какви мерки трябва да вземат, за да ги предотвратят, и как да контролират тяхното изпълнение. Друг акцент е запазването на биологичното разнообразие в района и в областите, включени в европейската мрежа НАТУРА 2000.

Потенциалните потребители са растениевъдни и животновъдни стопанства, както и преработватели на земеделска продукция – мандри, кланици.

Разработената система първо ще се приложи в няколко пилотни ферми, за да се отстранят евентуални слабости, но успоредно с това ще се изградят центрове за знание, които ще се ръководят от партньорите по проекта. В тези центрове младите производители ще получават консултации, ще се популяризират и обменят добри практики. Предвидени са обучителни семинари с участието на над 500 младежи от крайграничния район на България и Гърция.