За всички шест паралелки второкласници в ОУ „Димитър Талев“ информационните технонологии са въведени като разширена подготовка, децата създават анимирани проекти с използване на алгоритми

44 са иновативните училища в Пловдив и областта, които са въвели нови елементи в методиката на преподаване, организацията, учебната среда и учебното съдържание в 10% от учебните планове и програми на съответния образователен етап. На 31 януари изтича срокът за подаването на новите кандидатури. Училищните проекти трябва да бъдат предварително одобрени от Педагогическия съвет и от родителите, които ще бъдат включени в иновацията. Комисията за иновативните училища към министъра на образованието ще реши кои да попаднат в списъка за следващата учебна година. Само преди седмица се състоя регионална онлайн среща, на която иновативните училища представиха опита си.

За трета учебна година ОУ „Димитър Талев“ внедрява и утвърждава иновативния си проект “С иновации за ефективно образование към успешни личности”. На обучението от разстояние в електронна среда училището гледа като нова възможност за развитие и прилагане на иновации, така че учениците от начален етап да имат ефективен, достъпен, организиран и резултатен учебен процес, категоричен е директорът Ирина Чолакова. От настоящата учебна година паралелка второкласници се обучава по модела 1:1.

„Учениците от този клас сами се избраха. По време на обучението в електронна среда през изминалата учебна година демонстрираха дигитални умения, присъщи на ученици от прогимназиален етап. Мотивирани от своя класен ръководител, те използваха различен инструментариум и постигнаха високи образователни резултати, а бяха само в първи клас. Това ни мотивира да внедрим модела 1:1 и смело да експериментираме с втори клас“, обяснява Чолакова.

Също от тази учебна година предметът „Информационни технологии“ е въведен като разширена подготовка за всички шест паралелки второкласници. Идеята е децата от начален етап да се научат да работят спокойно и ефективно в електронна среда. Акцентът е върху усвояване на знания и умения за работа с дигитални устройства, работа с файлове, създаване на анимирани проекти с използване на алгоритми с условия и повторения чрез визуална среда за блоково програмиране.

„Реализирането на компютърните модели се подготвя с нагледни материали в позната за учениците среда и изпълнение на алгоритми със средства на тази среда – албуми с блокове и пъзели, лесни за ръчно управление роботизирани устройства и др. Чрез темите, заложени в програмата, се цели и запознаване с дигитална идентичност, основни правила за работа в дигитална среда, развитие на комуникационни умения, логическо мислене и творчество“, пояснява Ирина Чолакова.

Друга, прилагана от училището иновация, е в организацията на учебния процес за първи и втори клас, а именно седмично разписание, в което е заложено преди обяд редуване на учебен час по български език, английски и математика със самоподготовка. И всичко това изцяло в електронна среда. Въвеждането на нов дневен режим позволява на учениците да започнат учебния ден с два часа по 20 минути и десетминутна почивка между тях, следвани от време за почивка също от 20 минути. Дневният режим включва отново два учебни часа и 20 минути за почивка. Петият час завършва в 11:40 часа.

Чолакова пояснява, че виртуалните класни стаи имат стройна организация. Учебното съдържание се публикува в съответния предмет, попълват се дата на изпълнение, име, фамилия и длъжност на преподавателя, клас, тема, знания, умения, отношения, очаквани резултати,  упражнения и задачи за усвояване/домашна работа, форма за обратна връзка чрез Google forms. Училището публикува на сайта си видео материали с указания към родителите за достъпа и организацията на виртуалната класна стая и учебния процес, както и правила за провеждане на учебен час в онлайн среда среда.

Бялата дъска е заместена от работни файлове чрез приложението Jamboard. Учениците работят върху него в реално време през учебния час. В споделен файл от учителя показват знания за правопис и граматични правила по български език и литература, решават задачи по математика, усвояват нови думи по английски с помощта на динамични файлове и образователни игри. Целта е след всеки урок да следва час за приложение и затвърждаване на знанията под контрол на учителя и задължителна обратна връзка за ученика, така че той да преживее знанието, макар и в електронна среда. Това се случва във втория час по самоподготовка. Следобед следват учебни часове за развитие на креативност, въображение, творчество и изкуство – музика, изобразително изкуство, технологии и предприемачество, физическо възпитание, околен свят), провеждани от втория учител чрез проектно базирано обучение и прилагане на компетентностния подход. Учениците работят съвместно по проблем, изпратен като задание с ясни указания.

„Данните, получени при провеждане на оценката на внедряваната иновация, показват, че като цяло новият график изключително добре подпомага създаването и поддържането на мотивация у учениците. Индикатор за това е активното им участие в учебния процес в електронна среда. Те се включват с желание и нетърпение да споделят знанията си, правят предложения за съвместни дейности“, отчита Чолакова.

За трети и четвърти клас дейностите по самоподготовка, провеждани в три модула при присъствено обучение, съгласно иновативния проект, в електронна среда са трансформирани в дневното разписание в два времеви интервала. Учениците от групата са разделени на две подгрупи до 13, съобразно образователните им потребности. Децата от първа група от класа се обучават от 13:30 до 14:20 с десетминутна почивка. Следва втората група от класа от 14:30 до 15:20 часа. Учителят има възможността да подпомогне подготовката на домашните работи и да приложи индивидуален подход. Всяка домашна, възложена като задание, се обработва от учителя и се връща до ученика с коментар и допълнени знания.

В рамките на вътрешноучилищните квалификации педагозите споделяли опит за придобиване на умения за мениджмънт на виртуалната класна стая, подготовка на учебното съдържание и избор на образователни ресурси.

В началото на учебната година е направено проучване за техническото осигуряване на учителите и учениците. На всеки учител е предоставен лаптоп или хромбук за работа от разстояние. Осигурени са устройства на всички деца, заявили, че не разполагат.

„Обучението в електронна среда от разстояние има своите положителни страни и те не са за пренебрегване. Непрекъснатият напредък на технологиите променя начина, по който децата учат, свързват се с другите и взаимодействат помежду си всеки ден. Обучението в електронна среда за учениците от начален етап е труден, но полезен урок, чието усвояване гарантира тяхното скоростно израстване. Наред с дигиталните компетентности, те придобиват комуникационни и умения за активно слушане, развиват емоционалната си интелигентност, общуват. Социалните мрежи са също начин за социализация. Ако виртуалната класна стая се възприеме като вид социална мрежа, то учениците се социализират в нея, макар и виртуално. Придобиват умения за презентиране и свободно изразяване пред виртуалната аудитория. Развиват личностни умения като отговорност, дисциплина, самоконтрол, увереност и целеполагане, които, съчетани с образователни иновации, безспорно ще ги направят успешни“, разсъждава Чолакова.