Приеха план за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система. 1221 повторно са отпаднали

Министрите от кабинета приеха план за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система. Задължителното предучилищно образование за децата от 4-годишна възраст е една от новите мерки. Предвидено е до края на 2020 година 90% от децата на тази възраст да са обхванати в системата на предучилищното образование. Целта е по-добра адаптация и подготовка за начален етап.

За осигуряване на равен достъп до образование на деца от семейства от социално слаби и уязвими групи в Плана е предвидено за еднократна помощ за постъпване в първи клас да се предоставят по 11 500 000 лева от бюджета всяка година.

Планът е за периода 2018-2020 година и съдържа политики и мерки за превенция на отпадането и за компенсиране на пропуснатите знания на напусналите преждевременно. Предвидени са мерки по модела на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане, създаден миналата година. Целта е добрият опит от дейностите да се превърне в устойчива политика за превенция.

На 1 март от МОН отчетоха, че са върнали 22 000 деца в класните стаи. 17 297 от тях вече са записани в училище или детска градина в резултат на септемврийската кампания, докато през кампанията октомври-декември са записани още 4 618. 1221 обаче са отпаднали повторно. 624 от малчуганите са в задължителната училищна възраст. В момента се провежда третият етап на обхождане. Досега екипите, които работят по механизма, са извършили 214 хиляди посещения на адреси, като не всички деца са обходени, тъй като една част се намират в чужбина.

В мерките за приобщаващо образование на децата и учениците със специални образователни потребности до края на периода се предвижда да бъдат включени над 19 000 деца. В Плана се предвижда и повишаване на мотивацията на родителите децата им да ходят на училище. Включени са дейности за овладяване на българския книжовен език от учениците, чиито майчин език не е българският. Заложени са и мерки за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда.

В резултат на изпълнение на дейностите, заложени в плана, се очаква да бъде постигната целта на Стратегията – делът на преждевременно напусналите  до 2020 г. да спадне под 11% при 12,5% през 2012 г.