Парламентът окончателно одобри еднократната помощ от 250 лева на учениците, които ще бъдат в 8 клас през учебната 2020/2021 година. Освен първокласниците, по изключение тази година подпомагане ще получат и семействата на 8-класници със средномесечен доход на член от фамилията до 450 лева.

Условието е ученикът да е записан в 8 клас в държавно или общинско училище за идната учебна година, да живее постоянно в страната и да не е настанен за отглеждане извън семейството. Размерът и редът за отпускането и изплащането на помощта ще се определят от Министерски съвет.

Помощта ще се предоставя независимо от дохода на семейството за деца с трайни увреждания, за ученици с един жив родител или настанени в приемни семейства.

Предвижда се сумата да се изплаща на два пъти, като 50% ще бъдат дадени след влизане в сила на заповедта за отпускане, а остатъкът – в началото на втория срок, ако ученикът продължава да посещава редовно училище. В случай, че допусне 5 отсъствия в рамките на месец или не постъпи в училище без уважителни здравословни причини през втория срок, отпусканите средства ще се възстановяват.