Крайният срок за подаване на документи за експерти по български, информатика и организация на средното образование е 3 декември

Просветното министерство обявява конкурси за екперти по български език и литература, по информатика и информационни технологии и по организация на средното образование в РУО-Пловдив. Крайният срок за подаване на документи е 3 декември.

Кандидатите за мястото на експерт по български трябва да имат висше образование в област „Хуманитарни науки” – професионално направление „Филологии”, или област „Педагогически науки” – професионално направление „Педагогика на обучението по български език и литература”. Другото необходимо условие е професионална квалификация за учител по български език и литература.

Експертът координира и контролира прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти за обучението по български език и литература в училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие, анализира организацията на образователно-възпитателния процес, участва в организацията и провеждането на националните външни оценявания в 7 и 10 клас, на държавните зрелостни изпити по предмета, на олимпиади и състезания. В характеристиката му влиза подпомагане организационно и методически на дейността на учителите по български и литература.

Изискването към кандидатите за експерт по информатика е да са завършили „Информатика и компютърни науки“ или „Педагогика на обучението по математика и информатика“. Трябва да имат и професионална квалификация за учител по информатика и информационни технологии.

Експертът подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на Регионалното управление на образованието чрез организационно-методическа дейност. Той координира, контролира и анализира прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти и учебните програми, свързани с обучението по двата предмета. Методически подпомага учителите за прилагането на учебните програми, участва в организацията на националните външни оценявания и държавните зрелостни изпити, на състезания и олимпиади.

Минималният професионален опит е 1 година на ръководна длъжност в институциите от системата на предучилищното и училищното образование или опит в администрацията на просветната система.

Основната цел на длъжността „Старши експерт по организация на средното образование“ е да анализира, контролира и координира управленската дейност на директорите на територията на областта. Той анализира работата на директорите, участва в обсъждането и съгласуването на предложенията за утвърждаване на държавния план-прием, включва се в дейностите по откриване, промяна, преобразуване и закриване на държавни и общински училища и образователни звена.

Кандидатите и за трите позиции се явяват на тест и интервю.