Търсят се специалисти по приобщаващо образование, информатика и ИТ и по организация на средното образование

Министерството на образованието обявява три конкурса за старши експерти, като крайният срок за подаване на документи е 22 юли. Кандидатите решават тест за познания от професионалната област на длъжността, след което се явяват на интервю.

Желаещите за експерт по организация на средното образование трябва да имат професионална квалификация „учител“ в областта на педагогическите, хуманитарните, техническите, социалните, стопанските науки или математика и информатика. Основната задача на експерта е да анализира, контролира, координира и методически подпомага управленската дейност на директорите на образователните институции на територията на областта за осъществяване на държавната образователна политика.

Кандидатите за експерт по информатика и информационни технологии трябва да притежават професионална квалификация учител по това направление. Той подпомага и контролира образователно-възпитателния процес в областта на учебните предмети „Компютърно моделиране“ , „Информатика“ и  „Информационни технологии“.

Изискването към кандидатите за експерт по приобщаващо образование е да са завършили  специалност от професионалните направления: Педагогика, Педагогика на обучението по…;  Социални, стопански и правни науки, Психология, Социални дейности.

Основната цел на длъжността е свързана с подпомагане провеждането на политиката в областта на приобщаващото образование и на подкрепата за личностно развитие с фокус на учениците със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск, с изявени дарби, както и на децата от етническите малцинства.

Припомняме, че на 19 юли изтича срокът за подаване на документи за началник на Регионалното управление на образованието след освобождаването на Иванка Киркова.