Правителството финансира интернет свързаност за всички училища, отпускат допълнителни 1.5 млн. лева за деца с обучителни трудности

Правителството отпусна допълнително по бюджетите на общините 7 991 315 лева за 2018 година за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици. Средствата за превоз са с цел осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички.

С допълнителни 1 553 600 лв. пък ще бъдат осигурени дейностите по Национална програма “Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование”, одобрена през 2018 г. С тях ще се осигури финансиране на интернет свързаност за всички училища на бюджетна издръжка. Средства ще се разходват и за техническо обезпечаване на учебния процес в 149 институции чрез внедряване на модерни технологии.

Общо 1 538 198 лв. се предоставят от правителството по бюджетите на общините за реализация на Националната програма “С грижа за всеки ученик”. Тя включва два модула – осигуряване на допълнително обучение на учениците от начален етап за повишаване на постиженията им по общообразователна подготовка и подкрепа на учениците от прогимназиалния етап. Средствата са предназначени за организиране на допълнителни занимания с децата, които срещат трудности при овладяване на учебния материал по български език и по математика.