Преустрояват един от корпусите на Френската гимназия, където ще има два компютърни кабинета и мултимедийна зала със 100 места, както и ново помещение за библиотеката

Община Пловдив ще кандидатства с пет обекта за строителство и реконструкция на училищни сгради  по националната програма на МОН.

Периодът на Програмата „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища “ е 2020-2022 г., като крайният срок за изпълнение на всички дейности е 31 декември 2022 година. Проектните предложения трябва да бъдат подадени в срок до 8 септември, т.е. до утре, и да съдържат етапност на финансиране – стойности по години и обосновка на всеки един етап. Индикативният бюджет на програмата до 70 000 000 лева за всяка от трите години.

Един от проектите, за който „Уча в Пловдив” вече писа, е строеж на нова сграда на ОУ „Драган Манчов”, което от години съжителства с Математическата гимназия. На предстоящата сесия на ОбС на 10 септември ще се разглежда предложението на зам.-кмета по общинска собственост арх. Невена Балчева да се преобразува имот в ЖК „Парк отдих и култура” от частна общинска в публична общинска собственост. Теренът е с площ 5000 кв. метра и по план е предназначен за образование. Първоначалните планове на общината бяха да се строи нова сграда на Математическата гимназия, затова в бюджета за тази година бяха заделени 300 000 лева за изготвяне на проект, но явно от администрацията са преценили, че има повече шансове да се спечелят средства за градеж но основно училище, тъй като по предварителни разчети за Метематическата ще са наужни над 10 млн. лева.

Вторият проект, който ще бъде подаден за одобрение пред МОН, е за нова сграда в двора на Хуманитарната гимназия. Идейната разработка на район „Централен“ за втора училищна сграда предвижда тя да бъде разположена успоредно на бул. „Марица-юг“. Класните стаи ще гледат към двора, а коридорите – към булеварда. Постройката ще бъде съобразена с държавния образователен стандарт за физическата среда и с архитектурните особености на сградата на Хуманитарната гимназия, която е паметник на културата от национално значение. Ще бъде изградена на мястото на сега съществуваща постройка, която не се използва. Целта е да се реши проблемът с недостига на помещения и да се спазят законовите изисквания за преминаване на едносменен режим. В момента учениците на Хуманитарната гимназия и на ОУ „Княз Александър I“ делят една сграда и на този етап е немислимо преустановяването на двете смени, още повече в условията на пандемия.

Преустройство на Френската гимназия е третият от проектите, за който Пловдив ще очаква да получи финансиране. Училището има изготвен проект отпреди три години, тъй като класните стаи не достигат за преминаване към едносменен режим. Предвижда се преустрояване на един от корпусите, където е бил бившият стол за хранене. Там ще бъдат обособени два компютърни кабинета и мултимедийна зала със 100 места. Заложено е и ново помещение за богатата училищна библиотека, която  разполага с томове на български, френски и английски език (речници и енциклопедии, класическа и модерна литература, помагала и справочници), снабдена е и с модерна копирна техника. Предвидени са медицински кабинет, бюфет за хранене и санитарни помещения. Ще има и WC за деца със специални образователни потребности.

„Помещенията, които ще се освободят заради преместването им в новия корпус, ще бъдат трансформирани в класни стаи. По проекта няма заложени средства за обзавеждане, надяваме се да се справим с парите от делегирания бюджет”, обясни директорът Мариела Николова.

Реконструкция на един от корпусите на СУ „Константин Величков” е четвъртият проект, който общината ще подаде за държавно финансиране. Петият е изграждане на пристройка в двора на НУ „Климент Охридски”, отново с цел преминаване към едносменен режим, уточни началникът на общинския отдел “Образование” Донка Щилянова.