Родителите ще внасят с 12 лева по-малко на месец, 1279 деца – без заплащане

Намаляване на таксата за децата от подготвителните групи гласува днес местният парламент, който прие проекта за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив.

Без заплащане на такса остават всички 1279 деца от подготвителните групи за 5- и 6-годишни, които до момента са ползвали някаква преференция за намаляване на месечната вноска. Става въпрос за осиновени деца или настанени в приемно семейство, ползващи социални услуги, чиито родители са студенти, с един родител или починал, многодетни семейства, две деца от едно семейство, които посещават детско заведение. Всички останали ще заплащат с 12 лв. по-малко, т. е. таксата за тях ще бъде намалена от 48 лв. на 36 лв. месечно, пропорционално на посещенията на децата.

Намалението е в съответствие с промените в Закона за предучилищно и училищно образование и правомощията на общината като първостепенен разпоредител. Община Пловдив изпълнява държавната политика за подпомагане заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, осъществявано от детските градини и училищата.