Според годишния обзор на образованието в класните стаи има повече млади учители

13 000 ученици са напуснали общообразователните училища през учебната 2020/2021 г. Това е по-малко в сравнение с предходната, когато те са били 15,8 000, показват резултатите от годишния обзор на образованието, изготвен от Националния статистически институт. Отново най-големи са относителните дялове на учениците, които са заминали в чужбина и на напусналите по семейни причини – (41,9%), следвани от напусналите поради нежелание да учат – 11,1% от всички прекъснали.

В класните стаи има повече млади учители, отчита Националният статистически институт. С бавни темпове продължава да нараства броят на младите педагози – в групата под 29 години те са 3663 при 2697 година по-рано, от 30 до 34 – 3891 (3375 година по-рано) и 35 – 39 години – 4312 (4141 през 2019/2020 г.). В групата 40 – 44 години учителите са 6871, 45 – 49 години – 9006, 50 – 54 години – 10 331, 55 – 59 години – 10 066, и над 60 – 7414 г. В учителската професия продължават да преобладават жените – 85,2% от общия брой на учителите при 85,6 на сто година по-рано.

Към 1 октомври 2020 г. у нас функционират 97 частни общообразователни училища (86 през 2019/2020 г.) – от които 6 начални, 38 основни, 1 обединено, 23 гимназии и 29 средни училища. В тях са записани общо 12 053 ученици, като броят им нараства от 10 907 през предходната година.

Професионалното образование и обучение през учебната 2020/2021 г. се осъществява в 21 училища по изкуствата, 25 спортни училища, 353 професионални гимназии, или пет по-малко, и 19 професионални колежа с прием след средно образование (23 година по-рано). Общият брой на учащите в тях се увеличава до 138,7 хиляди при 135,1 хил. през 2019/2020 г. В професионалното образование преобладават момчетата, които са 60,3% от общия брой на учениците. През 2020 г. средно образование в училищата по изкуствата, спортните училища и професионалните гимназии с диплома са завършили 19,6 хил. души.

През учебната 2020/2021 година 855 ученици се обучават в 23 частни професионални гимназии и частни професионални колежи с прием след средно образование. Година по-рано те са 1040 в 31 частни професионални гимназии и колежи. В програми за професионално обучение срещу заплащане за придобиване на степен на професионална квалификация в центрове за професионално обучение, професионални гимназии и професионални колежи през 2020 г. са били записани 10,2 хил. лица на възраст 16 и повече години (13,4 хил. преди година.)

Статистиката отчита и намаление на самостоятелните детски градини и на децата в тях. Към 1. декември 2020 г. у нас функционират 1823 самостоятелни детски градини, докато година преди това те са 1840. През 2020/2021 година в страната работят 110 лицензирани частни детски градини, или с 4 повече от предходната година. Те са посещавани от 4874 деца. Данните показват и намаление с 15 на общообразователните училища, като те са 1948. От тях 129 са начални, 1151 основни, 71 обединени, 114 гимназии и 483 средни училища. Учениците, записани в общообразователни програми, са 565 000, от които 79,6 хил. са в училища в селата. Година по-рано записаните ученици са били 572,5 хил. През 2020 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 59,9 хил. (58,8 хил. през 2019/2020), а средно образование – 25,5 хил. ученици (25,8 хил. година по-рано).

През учебната 2020/2021 година студентите у нас, записани в четирите образователно- квалификационни степени „професионален бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“, са 226,4 хил., като в сравнение с предходната учебна година броят им остава почти непроменен (226,6 хил. преди година). За придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ в колежите се обучават 7991 студенти. Спрямо предходната година броят им намалява с 242 души. От общия брой 1564 са записани в частни колежи. През 2020 г. ОКС „професионален бакалавър“ са придобили 1712 студенти, от които жените са 60,3%.

Най-голям е броят на дипломираните в областите „Здравеопазване“ (655 души), „Технически науки и технически професии“ (307), „Персонални услуги“ (249), „Бизнес и администрация“ (201) и „Образование“ (107). За придобиване на ОКС „бакалавър“ и „магистър“ в университетите и специализираните висши училища се обучават 211,8.

Чуждестранните студенти са 16,7 хил., което е с 2,4% повече спрямо миналата учебна година и ръст от 29,1% спрямо учебната 2016/2017 г. Най-голям е броят на младежите от Гърция (24,5%), Обединеното кралство (16,1%), Германия (9,2%), Украйна (7%) и Република Северна Македония (6,1%). Студентите чужденци у нас избират да учат специалности предимно в областта на здравеопазването, като 62,1% от тях се обучават в тази област, а 48% от всички изучават „Медицина“.

Общо 6570 докторанти (6440 година по-рано) се обучават у нас към 31 декември 2020 г. От тях 52% са жени. В редовна форма на обучение са зачислени 3607 души. Намаляват обаче новоприетите докторанти, като те са 1758 при 1919 година по-рано. Най-голям дял от докторантите се обучават в област София (столица) – 55,7%, следвана от областите Варна (11,1%) и Пловдив (9,2%). Чуждестранните докторанти са 608.