Учениците от пети, шести и седми клас ще придобиват дигитални компетентности в рамките на час и половина седмично

“Компютърно моделиране и информационни технологии” е новото име на учебния предмет, с който учениците от V, VI и VII клас ще придобиват дигитални компетентности, като броят на учебните часове е увеличен на час и половина седмично вместо 1 час на седмица. Учебното съдържание е допълнено с темата “Компютърно моделиране”, като се надграждат знанията и компетентностите, придобити от учениците по учебен предмета в трети и четвърти клас.

В V клас се придобиват систематизирани знания и умения за информационните технологии и компонентите на компютърната система, формират се нови знания и умения за търсене на информация по дадена тема в интернет и безопасно ползване на услугата електронна поща, създаване и форматиране на текст на ниво символи и абзац, създаване на компютърна презентация. Акцентите са върху формиране на знания и умения за създаване и обработка на графични изображения и задълбочаване на знанията и уменията за използване на блоков език за програмиране.

Акцентът на обучението в VI клас е поставен върху формиране на знания и умения за компютърна текстообработка, създаване на интегриран документ и запознаване със скриптов текстов език за програмиране и създаване на интерактивни приложения с него. Осъществява се предварителна подготовка на учениците за работа по проект с използване на информационни технологии чрез интегриране на различни информационни дейности – търсене на информация в интернет, обобщаване на намерената информация и представянето й в текстов документ и презентация. В програмата са включени теми за работа с графична информация и използване на софтуер за обработка на таблични данни.

Акцентът в учебната програма за VII клас е върху развитието на умения за работа по проект при обработка на информация със средствата на компютърната текстообработка, софтуера за анализ на таблични данни, компютърната презентация и скриптов текстов език за програмиране.

Работата по проект изисква интегриране на усвоените до момента знания и умения в областта на информационните технологии, дигиталното творчество със знания и умения по други учебни дисциплини, както и формиране на умения за работа в екип и представяне и защита на проекта.