Министерството на образованието и науката предлага промени в учебните програми по общообразователните учебни предмети от 1 до 10 клас. Целта е тяхното усъвършенстване и актуализиране в няколко насоки.

Първата група промени са за отпадане на теми, очаквани резултати и понятия. Това се прави по български език и литература, математика, информатика, философия, география и икономика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование. По география и икономика, например, отпада понятието „отрасъл“; а по БЕЛ – анотация и делово писмо.

Друга промяна е свързана с преместване на теми, очаквани резултати и понятия в друг клас в рамките на етапа – по БЕЛ, математика, география и икономика и химия и опазване на околната среда. Предложението е „Епопея на забравените“ и „Под игото“ на Вазов да се премесят от 10 в 9 клас, за да се освободи учебно време за десетокласниците да се подготвят за национално външно оценяване. По математика понятието „проста лихва“ се премества от 5 в 7 клас, а темата „Еднаквости в равнината“ преминава от общообразователна в разширена подготовка. Нови понятия и очаквани резултати се включват по география и икономика, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование. По география и икономика се въвежда понятието „кръгова икономика“, а по човекът и природата се добавят примерни интегрирани теми за лабораторни работи и проектни дейности в частта „Единство на природата“.

Предложените промени в учебните програми за начален етап са малко и се отнасят до учебните предмети: български език и литература за 1 – 4 клас, изобразително изкуство за 1 клас, технологии и предприемачество за 1 – 4 клас, родинознание за 2 клас, човекът и обществото за 3 клас. В прогимназиален и първи гимназиален етап са заложени промени по български език и литература за 5 – 10 клас, математика за 5 – 10 клас, информатика за 8 клас, география и икономика за 5 – 10 клас, философия за 8 и 10 клас, човекът и природата 5 и 6 клас, биология и здравно образование за 7 – 10 клас, физика и астрономия за 7 – 10 клас, химия и опазване на околната среда за 8 – 10 клас. И в трите етапа не са предложени съдържателни промени по история и цивилизации, музика и чужд език.

Предлагат се промени във всички учебни програми по физическо възпитание и спорт от 1 до 12 клас, насочени към прецизиране на учебното съдържание, съобразно наличната материалната база, двигателните умения и способности на учениците. Разширява се обхватът на възможните избираеми области, например – шахмат и ракетни спортове.

Промените в учебните програми са свързани с оптимизирането им съобразно възрастовите особености на учениците и с обогатяване на междупредметните връзки.

По география и икономика изчисляването на действителни разстояния по карта с помощта на числен мащаб ще се изучава вече не в 5 клас, а в 7 клас, като това е съобразено със знанията, уменията и отношенията, формирани от учебния предмет математика. С цел прецизиране е направена замяна на понятието „стопанство“ с понятието „икономика“.

За по-голяма яснота основните формули за величини и закономерности в учебните програми по физика и астрономия се изнасят в отделни таблици.

Актуализираните учебни програми ще влизат в сила поетапно, за да се осигури възможността за осъществяване на разместването между класовете. За учебната 2023 – 2024 година – за 1, 2, 3, 4, 5 и 8 клас, за 2024 – 2025 години – за 6 и 9 клас, а за учебната 2025 – 2026 година – за 7 и 10 клас. До одобряването на нови учебници ще се използват съществуващите.

Предложените промени са в резултат на приключилия цялостен преглед на приложимостта на програмите през 2022 година. Прегледът включваше анкети сред учители върху учебните програми по всички общообразователни учебни предмети от 1 до 10 клас, изготвяне на становища на работни групи, проучвания за мнението на учениците за обучението, включително и професионално социологическо проучване (с мнението на родителите и учениците за учебното съдържание в 1 – 10 клас). Важна роля за предлаганите промени са имали и срещите с методици и психолози.