Министерският съвет прие Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства до 2021 година

Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините в размер на 1 926 281 лева за финансово осигуряване на дейности по четири национални програми за развитие на образованието: „Обучение за ИТ кариера“, „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Заедно за всяко дете“ и „Иновации в действие“.

По програмата „Обучение за ИТ кариера“ се предоставят общо 87 846 лева. През учебната 2018-2019 г. броят на обучаваните е надвишил значително прогнозния брой ученици. Така общинските училища ще бъдат компенсирани за извършените разходи. Целта е да се увеличи броят на учениците с професионална квалификация по професия от „Компютърни науки“, а в гимназиите да бъде изграден капацитет за съвременно софтуерно образование. Част от учениците ще могат да започват работа в софтуерни компании.

За финансиране на дейности по модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“ се предоставят 493 992 лева. Целта е да бъде осигурена съвременна материална база с най-новото техническо оборудване.

Предоставят се и 136 443 лева за 71 общински училища и детски градини по модул „Добри практики за взаимодействие с родителите. Средствата са за финансиране на дейности за привличането и ангажирането на всички заинтересовани страни за обхващане на децата и учениците в образователната система.

По програма „Иновации в действие“ се предоставят 1 208 000 лева за 466 училища в 144 общини. Идеята е да се насърчи двустранното сътрудничество за обмен на иновационни практики. Училища, които не са в Списъка на иновативните, също могат да избират по едно иновативно училище за посещение.

Министерският съвет прие Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2019-2021 г. Тя е в синхрон със Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, сред чиито цели са пълноценната социализация и гарантирането на равен достъп до качествено образование.