Дейността на регионалните управления на образованието трябва да е насочена предимно към повишаване резултатите на учениците и качеството на училищното обучение. Това предвиждат предложени от МОН промени в Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието.

С новите текстове се регламентират преки задължения на началника на РУО. Занапред той следва да създава условия за консултиране и подпомагане на образователните институции при реализация на дейности, свързани с обучението, възпитанието и социализацията на децата и с анализиране на образователните резултати и мерките за подобряването им. Началниците ще трябва да предприемат дейности, свързани с резултатите от осъществени инспекции, когато са установени нарушения на нормативната уредба или пък е констатирано ниво на преподаване и усвояване, което не осигурява качествено образование и се изискват мерки за повишаване на постиженията. Също така на шефовете на РУО се вменяват задължения да администрират конфликтни ситуации, като съдействат за тяхното разрешаване, и по спорни въпроси, свързани с организацията на дейностите в системата. Прецизират се и задълженията му, свързани с командироване на служители. Те могат да бъдат командировани и в чужбина след мотивиран доклад, като след това трябва да се одобряват извършената работа и изразходените средства за сметка на бюджети по международни и европейски проекти и програми при условията и по реда, определени в тях.

В проекта се дефинира методическата подкрепа, която РУО ще осъществяват, урежда се възможността да дават писмени препоръки към учители и директори. Методическата подкрепа ще включва обсъждане и анализ на възможни подходи, свързани с дейността на директорите и учителите за повишаване качеството на образованието, като се отчитат спецификата на институцията и правото на педагогическите специалисти сами да определят методите и средствата за провеждане на обучението.

По инициатива на РУО контролната дейност и методическата подкрепа могат да се реализират и в междуинституционални мрежи. Регионалните управления на образованието ще могат да събират информация посредством срещи и разговори, попълване на анкетни карти и въпросници; установяване на конкретно състояние на образователните институции в съответствие с националните и областните политики, както и на отклонения и възможности за подобряване дейността на институциите; формиране на среда за взаимодействие между контролиращи и контролирани с цел самоанализ.

Систематизират се и се дефинират видове контрол на РУО – предварителен, текущ и последващ, както и формите на този контрол: проверка; наблюдение; мониторинг и проучване. Регламентира се изискването за най-малко една година учителски стаж на държавните служители в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ в РУО.

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.