Целта е повишаване на дигиталните умения и преквалифицията на учители, за да могат да преподават и информатика и информационни технологии

Нова Национална програма „Дигитална квалификация“ ще подготвя преподаватели от държавни висши училища, учители от средното образование и представители на бизнеса, които искат да започнат да упражняват учителска и преподавателска дейност. Това предвижда проект на Решение на Министерския съвет, публикуван за обсъждане. Тригодишната програма има бюджет от 2 млн. лв. Чрез техните специализирани в ИКТ звена обученията ще се провеждат от СУ „Св. Климент Охридски“, РУ „Ангел Кънчев“, ТУ – София, и други висши училища с доказан опит в областта на обучението по ИКТ, се посочва в проекта.

Като конкретни цели са отбелязани преквалифицирането на преподаватели от висшите училища, за да могат да преподават и дисциплини, свързани с ИКТ и компютърните науки, както и да интегрират дигиталната компетентност в собственото преподаване. Ще се повишават и дигиталните умения и ще се преквалифицират учители, за да могат да преподават и информатика и информационни технологии. Ще се привличат и обучават представители от практиката за придобиване на знания, умения и компетентности, позволяващи да започнат да упражняват преподавателска дейност или да водят практически занятия, свързани с ИКТ във висшите училища и в средното образование. За целта ще се провеждат обучения по екипно взаимодействие, синхронно и асинхронно дистанционно обучение с използване на видеоконферентни системи, виртуални учебни зали и лаборатории и библиотеки в облака.

За учителите ще се провеждат курсове за технологична и методологична подготовка за използване на интерактивни презентационни системи, създаване на мултимедийни и интернет свързани учебни ресурси, използване на облачни технологии, на 3D скенери и 3D принтери, на добавена, виртуална и смесена реалност, на дигиталните технологии за оценяването и за осигуряване на киберсигурност. Ще има и обратна връзка и оценяване на потребностите на преподавателите във висшите училища и организиране на курсове за повишаване на квалификацията им. В края на обучението след тест ще се издава сертификат.

В тригодишния период по Програмата трябва да бъдат обучени не помалко от 250 преподаватели. Не по-малко от 250 трябва да бъдат и подготвените учители и преподаватели за квалификационна дейност по прилагане на екипни взаимодействия в контекста на компетентностния и междудисциплинарния подход. А подготвените обучители и обучени учители и преподаватели по ИКТ базирани иновативни образователни технологии трябва да бъдат не по-малко от 500.