За учениците от професионалните гимназии не е разрешена дистанционна фирма, РУО и РЗИ ще контролира спазват ли се противоепидемичните мерки при дуалното обучение

Без рязане на паралелки в края на приемната кампания след 7 клас. Това обяви началникът на Регионалното управление на образованието Иванка Киркова. 10 септември бе крайният срок, в който гимназиите трябваше да попълнят незаетите места, изчаквайки незаписаните и учениците, оставени на поправителни изпити.

„Ще одобрим маломерни или ще обединим две професии в една паралелка, за да запазим важни за пазара на труда специалности“, уточни Киркова за „Уча в Пловдив“.

Вчера тя събра на традиционно годишно съвещание директорите от Пловдив и областта, за да обсъдят мерките и по-важните акценти за предстоящата учебна година. На срещата под мотото „Година на повече опит и увереност“ бяха обсъдени и основни приоритети в работата на РУО. Контролната и методическата дейност ще бъде насочена към организиране на подкрепата за личностно развитие в електронна среда,  утвърждаване на Списък-образец 1, 2, 3, актуалност на информацията в училищните сайтове и публикуване на всички необходими документи по нормативна уредба, организацията и провеждането на обучение във форми, различни от дневната. Провеждането на изпити за определяне на годишна оценка по учебните предмети за ученици в задочна и самостоятелна форма ще бъдат сред другите на Регионалното управление през новата учебна година.

Киркова обясни, че все още се уточняват наредбата и подзаконовите актове, с които родителите могат да поискат децата да бъдат на дистанционно обучение за определен срок от време.

В какви форми ще могат да се обучават учениците?

Очакванията и нагласите са повечето ученици да останат в класическата присъствена дневна форма.

Другите два варианта са индивидуална и самостоятелна, като в тези случаи РУО ще изисква да се провеждат и индивидуални консултации с учениците. Според новият КТД всеки учител ще получава по 15 лева допълнително за онлайн учебен час.

С промените в Закона за предучилищното и училищното образование се дава възможност за обучение в електронна среда от разстояние до 30 дни по здравословни причини. Ученици с хронични и друг вид заболявания могат да се включат в такова обучение, но заради пандемията тази възможност се предоставя и за деца, чиито родители заявят желание или те самите искат да се включат в тази форма. В този случай обаче вече има разрешителен режим, който ще минава и през Регионалното управление на образованието, което ще преценява дали мярката е наложителна.

За учениците от професионалните гимназии не е разрешена дистанционната форма. Що се отнася до дуалното обучение, РУО и РЗИ ще контролират дали се спазват противоепидемичните мерки при практическите занятия в реална работна среда. Очакванията са фирмите са бъдат прецизни и да осигурят безопасни условия за стаж.

„Пловдив има готовност да създаде Център за дистанционно обучение“, каза Киркова. Както обявиха от МОН, в страната ще бъдат създадени 15-20 такива, които ще обучават ученици от цялата страна, пожелали дистанционна форма. Едва след 15 септември обаче, когато стартира учебната година, ще бъде направено допитване какъв е интересът. Обучението ще е синхронно по рамковия учебен план. Учителите ще са от училището център. Що се отнася до учениците, те могат да бъдат от различни области на страната, а двете училища ще делят средствата за издръжка.

Съществува и т.нар. особена дневна форма м електронна среда. Става дума за пасивно обучение. Камерата ще е насочена към дъската или към учителя, ако е изразил съгласие, а ученикът ще следи урока от вкъщи, но няма да може да комуникира с класната стая. Той обаче ще изпълняват същите задания като съучениците си, които учителят постави в края на урока.

„Пандемията в никакъв случай не стопира и дейностите по обхващане, включване и задържане в образователната система на деца и учениците с фокус върху превенция на отпадането. Обходите продължават, защото не бива да допускаме отпадане“, каза още Киркова.