Предстои изграждане на площадки по безопасност на движението в 400 детски заведения, стана ясно на форум по предучилищно образование, организиран от Съюза на ръководителите в системата на народната просвета

Предстои изграждане на площадки за обучение по безопасност на движението в над 400 детски градини. Това каза заместник-министърът на образованието и науката Емилия Лазарова пред директори на детски градини по време на форума „Модерните лидери в образованието“ за предучилищното образование, организиран от Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България. Тя акцентира и върху възможността детските заведения да могат да кандидатстват по националните програми на МОН. Две от тях са „Без агресия за сигурна образователна среда“ и „Безопасност на движението по пътищата“. Сред специфичните цели на първата програма е развитие и ангажиране на общността в детската градина за създаване на сигурна образователна среда и превенция на агресията и насилието, подкрепа на образователна култура на взаимно уважение и зачитане на достойнството. По втората програма ще бъдат изграждани площадки за обучение по безопасност на движението.

Както и досега детските градини ще могат да участват и по програмите “Заедно за всяко дете“ и „Хубаво е в детската градина“. Акцент в тях е ангажирането на родителите и семействата в процеса на обхващане и включване на децата и учениците в образователната система. В рамките на тази програма ще бъде подпомогната дейността на екипите за обхват по Механизма, като за това са предвидени 2 млн. лева.

По думите на зам.-министър Лазарова сериозен ресурс за подкрепа на децата в градини и яслени групи, но и на техните семейства, ще има по проект „Силен старт“, който ще се реализира от МОН и е финансиран по европейската програма „Образование“, съфинансирана от ЕС. По проекта ще се предоставя допълнителна подкрепа за деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайното приобщаване в предучилищното образование. За целта детските градини могат да наемат психолози, логопеди и ресурсни учители.

По Плана за възстановяване и устойчивост предстои да бъдат модернизирани 49 детски градини в цялата страна.

Създадената междуведомствена работна група с участие на експерти от МОН, МЗ и МТСП, под ръководството на министър Галин Цоков, обсъжда как децата от най-ранна възраст да получат сериозна подкрепа за развитието си.

В рамките на форума, посветен на предучилищното образование, председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета Диян Стаматов благодари на екипа на МОН за изготвянето на Колективния трудов договор, в който е постигнато увеличение на възнагражденията за учители и непедагогически персонал в детските градини. По думите му в Закона за бюджета е отбелязан „симптоматичен напредък“ в тази посока. Представители на градините отново настояха в МОН да бъде създадена отделна структура по въпросите на предучилищното образование, особено вече когато въпросът за ранно детско развитие се налага като стратегически за промяна в модела за образование.