Новата специалност се изучава за първи път в граждански университет, завършилите могат да работят в Президентството, МС, ДАНС, МВР, МО

 

Бакалавърска програма „Национална сигурност“, каквато няма в другите граждански университети в страната, открива във факултета си по икономически и социални науки Пловдивският университет. Обучението е актуално и в контекста на обявената в края на 2016 г. Концепция за развитие на независима от НАТО сигурност и отбрана на ЕС.

Приемът за първия випуск на предстоящата академична година ще бъде в платена форма на обучение. За редовно обучение семестриалната такса ще е 970 лв., а за задочно – 450 лв.  От следващата година ще бъдат предвидени и места държавна поръчка.

Специалността „Национална сигурност“ е от едноименното професионално направление и създава експерти с компетенции да изготвят оценки на заплахите и да предприемат действия за гарантирането на глобалната, регионалната и националната сигурност и отбрана в нейните ключови елементи. Целта е да могат да изготвят оценки на заплахите.

Бакалаврите, завършили специалността, ще могат да се реализират в структурите и звената от системата за сигурност с правомощия по защитата на  националната сигурност и отбрана – ДАНС, МВР, МО, както и  в специални органи и звена – Специализиран отряд за борба с тероризма, Държавна агенция „Оперативнотехнически операции“. Биха могли да се реализират и в Министерство  на правосъдието, в органите на централна държавна власт и управление, на местна власт и самоуправление, ангажирани с дейности по осигуряване на сигурността и отбраната, опазване на обществения ред, управление на кризи и защита от бедствия и аварии  на териториите и населените места.

Придобитата професионална квалификация предоставя  възможности завършилите да се реализират като експерти по сигурността и отбраната в управленски и административни звена от структурите на Президентството, Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, в централна и териториална администрация на държавната власт, в организациите и институциите на структури за сигурност на ЕС и НАТО, в  различните български и чужди неправителствени организации и др. Обучението е в два модула:  „Национална и корпоративна сигурност“ и „Европейска сигурност и отбрана“.

Балът за прием в специалността се образува по два начина. В първия се умножава по 6 оценка от кандидатстудентски изпит по български език, математика, история на България или география на България. Във втория случай се умножава по 6 оценката от държавен зрелостен изпит по един от следните предмети: български, математика, география, а полученото число се умножава по 0,85.

Подобно е балообразуването за още 7 бакалавърски програми на Факултета по икономически и социални науки, които се изучават и в редовна, и в задочна форма: „Макроикономика“, „Маркетинг“, „Финанси“, „Счетоводство“, „Стопанско управление“, „Публична администрация“, „Мениджмънт на туристическия бизнес“.

Единствено в редовна форма е приемът в бакалавърските програми „Международни икономически отношения“ и „Политология“. За МИО балът представлява сбор от учетворена оценка от кандидатстудентски изпит по български език, математика, история на България или география на България и удвоена оценка от кандидатстудентски изпит по английски, немски или френски език или удвоен резултат от международни изпити по английски, немски или френски език, които се признават по приравнителна скала за съответния език. Втори вариант на прием за МИО е сборът от учетворената оценка от матура по български, математика или география, която се умножава по 0,85, и удвоена оценка от кандидатстудентски изпит или от международен изпит с приравняване по един от трите чужди езика.

За прием в Политология“ са предвидени 3 варианта за балообразуване. Първият и вторият са съответно умножена по шест оценка от кандидатстудентски (история на България, география на България, английски, немски или френски език) или държавен зрелостен изпит („Български език и литература“, „История и цивилизация“, или „География и икономика“). Третата формула е сборът от учетворена оценка от кандидатстудентски изпит по история, география, английски, немски или френски език и удвоена оценка от кандидатстудентски изпит или от международен изпит с приравняване по един от трите чужди езика.