Това предвиждат предложените промени в Закона за предучилищно и училищно образование, качени за обществено обсъждане, директорите напомнят, че става дума за доброволни сдружения

Министърът на образованието и упълномощени от него длъжностни лица, както и експерти от РУО, ще осъществяват контрол върху Училищните настоятелства. Това предвиждат предложените промени в Закона за предучилищното и училищно образование, качени за обществено обсъждане. Според създадената нова ал.1 чл. 309б МОН може да извършва проверки на дейността, което дава право на свободен достъп до всички инициативи и документи на настоятелството. Инспектиращите ще имат право да изискват справки, заверени копия от документи и друга информация във връзка с осъществяването на проверката, включително на електронен носител. Органите на управление и всички служители на настоятелството са длъжни да оказват съдействие и да осигуряват подходящи помещения за извършване на инспекциите, се казва още в предложението за промяна.

Настоятелствата се създават като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност в полза на училището, детската градина или Центъра за подкрепа на личностното развитие. Те се учредяват по инициатива на директора или на родители, учители или общественици. Органи на настоятелството са Общото събрание и Съветът на настоятелите. Членовете на Съвета на настоятелите се избират от Общото събрание за срок до 4 години. Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател.

Припомняме, че министърът на образованието Красимир Вълчев нееднократно е коментирал, че някои настоятелства са се превърнали в черни каси и се използват за събиране на пари от родителите, които след това не отиват за нуждите на училището. Което вероятно е повод за промените в Закона.

Да не забравяме, че настоятелствата са доброволни сдружения, ако МОН ще има контрол върху средствата, които акумулират, защо те да не постъпват тогава директно в училищния бюджет, коментират директори. Според тях обаче е нелогично държавата да контролира настоятелството, а Общественият съвет, в който също влизат родители, да съгласува бюджета.