Най-високи доходи получават завършилите компютърни технологии, математика, електроника, както и лекарите

Софийският университет е лидер в 21 от 52 професионални направления

1

Най-ниска безработица – под 1% , е регистрирана при завършилите медицина, стоматология, фармация и военно дело. 90 на сто от завършилите тези специалности се реализират успешно в професията, за която за учили. Това показват резултатите от новата Рейтингова система на висшите училища, която бе обявена днес от МОН. В класацията взимат участие 51 висши училища. Показателите, по които се следи представянето им са учебният процес, научната дейност, учебната среда, предлаганите социално-битови и административни услуги, престижът на университетите и реализацията на завършилите на пазара на труда. Допълнителните индикатори от тази година са регионалната значимост на висшите училища и тяхната обвързаност с местната икономика. За първи път е включен и показател, измерващ какъв дял от студентите, обучавали се в последен курс, са успели да се дипломират.

Най-висока е регистрираната безработицата сред завършилите социални дейности . Това е единственото професионално направление, в което се наблюдава безработица над 5%, докато през миналата година с подобен процент бяха 6 професионални направления. Най-ниско е приложението на завършилите туризъм – 19,29%.

Средният осигурителен доход на завършилите нараства от 925 лева през миналата година до 1020 лева през настоящата, а делът на регистрираните безработни сред тях спада от 3,74% до 3,38% . Делът на завършилите, които не се осигуряват в страната, спада до 23% от близо 25 на сто. Висшистите, които през първите 5 години след завършването си работят на позиция, за която се изисква висше образование, нараства от 46,54% до 47,34%.

Най-високи средни доходи получават завършилите информатика и компютърни науки, математика, проучване и добив на полезни изкопаеми, обществено здраве, комуникационна техника, военно дело, металургия, фармация, медицина и електротехника. Завършилите „Информатика и компютърни науки“ в Софийския университет  и „Администрация и управление“ в Американския университет  се отличават със среден месечен облагаем доход от над 3000 лева.

Най-висок среден успех от дипломата за завършено средно образование имат приетите студенти в направленията „Медицина“ (5,55), „Фармация“ (5,50) и „Дентална медицина“ (5,46). С най-нисък успех от средното образование са първокурсниците в направленията „Металургия“ (4,16), „Материали и материалознание“ (4,25) и „Животноводство“ (4,32).

Софийският университет, Медицинският университет – София, и Химикотехнологичният  университет са трите висши училища с най-висок индекс на цитиране на научните публикации. Софийският е лидер в 21 от 25 професионални направления.