Ще впечатлите комисията, ако използвате измерими индикатори – успех, отсъствия, удовлетвореност на ученици или родители, препоръча на директори съветникът на Меглена Кунева – Асен Александров

ad2bcd547b4013897865acd210528090

Двама независими един от друг проверители ще оценяват проектите за иновативни училища. Те няма да са от града, от който е училището кандидат. Ако училището събере повече от 70 точки, автоматично влиза в списъка на желаещите да добият статут на иновативни.

Това разясни днес в Пловдив пред училищни директори от страната съветникът на просветния министър Меглена Кунева – Асен Александров. Презентацията бе в рамките на годишна среща по образователните програми на фондация “Америка за България” и Институт за международно образование.

Иновативните училища ще служат като модел за изграждане на училище от 21 век, в което учениците ще подобрят резултатите си и критичното си мислене чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.

“Използвайте най-простите термини, за да обясните иновацията си. Членовете на комисията няма да са хора от средното образование, така че е добре да тествате с родителите, например, описанията в проекта. Бъдете смирени в самооценката си, дори леко се подценете,защото ако кажете, че сте връх, какво ще надграждате”, посъветва директорите Александров. Той добави, че комисията може да бъде впечатлена, ако се използват измерими индикатори – успех, отсъствия, анкети за удовлетвореност от учебния процес на ученици и родители.

Ролята на Регионалнотото управление по образование ще се свежда само до допустимост на проектите, т.е. съвместими ли са със закона. Тъй като на много места още Обществените съвети не са формирани, вместо от тях, може да се приложи становище на Училищното настоятелство.

Всички държавни, общински или частни школа могат да кандидатстват за 4-годишен статут с проект за иновации. В него те трябва да докажат, че могат да повишат резултатите на учениците си чрез иновативни елементи. Иновациите могат да се прилагат за част от учениците – дори само за 1 паралелка, випуск или за определени по даден признак деца от различни класове. При “по-слабите” училища, в които преобладават децата с различен майчин език от българския, иновацията би могла да бъде въвеждане на електронни продукти за развитие на речта, повече игрови прийоми, песни, изнасяне на часовете навън. Възможно е часовете да не са стандартните 40 минути, а да са в блокове по 100.

Целта на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в България. Ще бъде създадена интернет страница за споделяне на иновативни практики и професионална мрежа, където учители и директори ще се учат един от друг. Мрежата от иновативни училища ще провежда семинари, за да могат останалите училища да преценят дали да приспособят иновациите.

Четирите отличителни характеристики на новия вид училище са иновативно учебно съдържание, учебни програми и планова, иновативни методи на преподаване и образователна среда, иновативно управление на учебния процес и иновативна квалификация на учителите и педагогическо сътрудничество.