Градският парламент ще гласува документа за развитие на системата през следващите пет години на сесията на 27 юли

18527837_10207555626043474_1723534704818190343_n

Стратегия за развитие на образованието на Пловдив ще гласува Общинският съвет на сесията на 27 юли. Документът дава посока на развитие на системата за следващите пет години. Подготовката на стратегията, възложена на фондация „Заедно в час”, е коствала 6-месечна работа и участие на представители на предучилищното и училищното образование, както и академичните среди. Основната задача е развиване на уменията на 21 век. Стратегията надгражда съществуващите национални документи в сферата на образованието и ги облича в конкретика.

Приоритетните области са 5 – осигуряване на условия за повишаване качеството на образование и подкрепа на децата, учениците и студентите на Пловдив, поддържане и развиване на материалната база на училищата и детските градини, подкрепа за изграждането на ключови педагогически кадри, кариерно ориентиране, координация между институциите.

Награда „Учители за пример” е заложена като стимул за привличане и задържане на кадри. Идеята е да се отличават успешни педагози с високи постижения. За целта ще бъде създадена общинска комисия от образователни специалисти, родители, ученици, хора от бизнеса, които да разработят критерии. Целта на ежегодното отличие е повишаване авторитета на учителската професия.

В стратегията е предвидено също организирането на ежегоден международен форум „Образование за успех в 21 век” за обмен на добри практики.

Документът анализира социално-икономическите и демографските тенденции през 2010-2016 година, посочва силните и слаби страни на образователната система в региона и набелязва приоритетите.

Практици от индустрията да влязат като лектори в професионалните паралелки, създаване на програма за ранно запознаване на учениците с типовете професии, необходимите професионални умения и естество на работа чрез посещение в компании на територията на Пловдив и близките икономически зони. Заложена е и менторска програма за ученици с представители от различни сектори.

Анализът на състоянието на мрежата показва, че 19 от общинските и държавните учебни заведения са на двусменен режим, поради недостиг на помещения, а според новия закон трябва да се върви към една смяна.  Две школа съвместяват една сграда. В същото време има училища, които се помещават в сгради с до 70% незапълнен капацитет и немалка част от помещенията не се използват. 9 от училищата разполагат с две сгради. 7 от общо 80 училища нямат физкултурни салони и използват пригодени за спорт класни стаи.

Както страната, така и Пловдив е заплашен от недостиг на квалифицирани кадри. Голяма част от педагозите ще се пенсионират в следващите пет години, а статистиката сочи, че само 58 на сто от завършилите специалност „Педагогика” започват работа по специалността си. Още по-малък е процентът на дипломираните педагози на обучението по предмет, които влизат в клас – 27. Масово младите напускат системата след първите две години работа.