„Няма несъответствия  в решението на задачата, както и други варианти”. Това е позицията на Медицински университет – Пловдив по повод възраженията на кандидат-студенти, които оспорват решение на една от задачите по химия от приемния изпит, сезираха институциите и се заканиха да подадат съдебен иск срещу висшето училище.

“След подаване на сигнала бе извършена обстойна проверка с участието на председателя на изпитната комисия по химия доц. Стела Димитрова и зам.-ректора по учебна дейност проф. д-р Ани Белчева. Проверката не установи нарушенията, описани в сигнала. Твърдението за несъответствие на дадения от изпитната комисия отговор на трета задача от теста по химия е неоснователно”, заявяват в официална позиция от МУ-Пловдив. Тя е в отговор на подготвения сигнал от адвокат Лидия Димитрова.

Министерството на образованието и науката започва проверка в Медицинския университет, след като днес е бил подаден сигнал от кандидат-студенти, които възразяват срещу посоченото като вярно решение на задачата след края на изпита. Той е бил препратен от Народното събрание.

Ето и пълната позиция на университета:

Представеният от изпитната комисията отговор на трета задача от теста е абсолютно коректен, като същият е съобразен и е в пълно съответствие със знанията на кандидат-студентите, които получават по време на гимназиалното си образование, на база задължителните учебни програми за редовно и профилирано обучение по „Химия и опазване на околната среда“.

Видно от Модул 3. Химия на органичните вещества, Тема 3. от учебната програма по „Химия и опазване на околната среда“ за 12 клас за профилирана подготовка, утвърдена от Министъра на образованието и науката (с която адв. Димитрова и специалистите на които се позовава, следва да са запознати, след като вземат отношение по тези въпроси), от кандидат-студентите се очаква да могат да класифицират заместителите в ароматните системи като активиращи и дезактивиращи (о-, р- или m-ориентанти) и да изразяват с химични уравнения реакциите на електрофилно заместване (халогениране, сулфониране и нитриране) при ароматните въглеводороди.

Това се потвърждава и от съдържанието на учебника по Химия и опазване на околната среда за 12. клас за профилирана подготовка. Модул 3: Химия на органичните вещества, автори Донка Ташева, Кирил Атанасов, издателство „Просвета – София” АД, който е одобрен от МОН със заповед № РД09 – 1323 / 28.06.2021 г. и е посочен в списъка с препоръчителната литература на МУ-Пловдив за кандидатстудентския изпит по химия, поместен в  Справочника за КСК 2022 на МУ-Пловдив, с който всеки кандидат-студент следва да се е сдобил, а също е и публично достъпен на сайта на Университета.

В Раздел „Ефекти на заместителите върху  ароматното ядро при реакции на електрофилно заместване“, на стр. 101 от учебника е посочено, че заместителят – СН=СН(R)Н е слабо активиращ о- и р-ориентант. Даденият от изпитната комисия отговор, че: „реакцията е електрофилна заместителна и се получават два изомера о- и р- , тъй като въглеводородният остатък е активиращ о- и р-ориентант  (ориентант от 1-ви род)“ е на база очакваните знания на кандидат-студентите, получени от учебния материал, като от тях не се изисква нищо по-сложно от това да приложат тези знания и да формулират този отговор. Дори и когато (R) e карбоксилна група, ориентирането не се променя, тъй като тя е отдалечена от ароматното ядро. Определящо е влиянието на директно свързания с него заместител. В сигнала от адв. Димитрова се предлага отговор, който е неприложим, усложнен и излиза извън обема на изискуемите знания на ниво кандидат-студенти.

Невярно е и следващото изложено твърдение, че в отговора на изпитната комисия не е отчетено, че пи, пи-спрежението между двойната връзка и карбоксилната група, както и електроните ефекти на -СООН група са отрицателни (-I – M).

Пи, пи-спрежението между двойната връзка и карбоксилната група е решаващо при присъединяването на бромоводород, тъй като точно тук се проявява влиянието на карбоксилната група, която е директно свързана с единия от въглеродните атоми от двойната връзка, поради което даденият от изпитната комисия отговор е абсолютно точен и верен.

Напълно голословно е твърдението в подадения сигнал, че част от задачите от изпита по химия и конкретно Задача 3 са неприложими по отношение на кандидат-студентите, поради несъответствието им с учебната програма за подготовка за изпита по химия в МУ-Пловдив и липсата на такива примери в тях. Такова заключение може да бъде направено, само ако не се познава учебното съдържание на посочените в Справочника за КСК 2022 на МУ-Пловдив учебници за подготовка за програмата по изпита по Химия. На стр. 175 във вече споменатия учебник по „Химия и опазване на околната среда“ за 12. клас, профилирана подготовка, като пример за пространствена изомерия е представена и самата канелена киселина (3-фенилпропенова киселина, 3-фенилпроп-2-енова киселина), каквото е търсеното съединение в Задача 3.

Следва да обърнем внимание, че в настоящата изпитна кампания на всички медицински университети в страната, по препоръка на МОН в балообразуването са включени въпроси от профилиращите предмети по биология и химия, поради което препоръчителната литература съдържа и учебници за профилирана подготовка.

Очевидно е, че отправеното обвинение, че в посочената от МУ-Пловдив литература за подготовка на кандидат-студентите липсва подобен пример е напълно безпочвено, като само с едно разгръщане на изброената литература същото се опровергава.

Поредното невярно и заблуждаващо твърдение е, че кандидатите, които не са отговорили на Задача 3 според посочения от изпитната комисия отговор, ще бъдат ощетени с една единица от оценката си. Това твърдение не намира опора в методиката за формиране на крайната оценката от изпита, и не съответства на тежестта на отделната реакция, спрямо общия брой точки, определени за Задача 3. В сигнала се изказва подвеждащо твърдение, че с грешно предложения отговор на изпитната комисия кандидатите ще са ощетени с една единица от оценката си, без да излагате никаква аргументация за това, с което единствено се цели набеждаване и внушаване на подвеждаща информация.

Както е посочено и в Методическите указания за изпита по химия, поместени в Справочника за КСК 2022 на МУ-Пловдив, при оценяването на логическа задача, каквато е Задача 3, се взема предвид не само изборът на правилен реакционен път, но и правилното изписване на химичните формули, изравняването на уравненията, отбелязване на условията, при които протичат реакциите и правилното систематично или тривиално наименование на получените продукти.

Максималният брой точки за тази част от изпита е 40, а в самата задача са изброени 10 критерия, на които трябва да отговаря търсеното съединение.

Изразените в сигнала възражения към отговора на изпитната комисия на Задача 3 касаят само една от изискуемите реакции, която дори не е част от преход, така че тя не се отразява и не може да доведе до цялостно невярно решение на задачата. Като вземем предвид, че цялата задача носи 40 от общо 100 точки, то относителната тежест на тази реакция е не повече от 18 стотни от крайната оценка (0,18).

На фона на изложените безпочвени обвинения срещу МУ-Пловдив, за нас буди недоумение изнесената от адв. Димитрова информацията, че 80% от решилите задачата кандидати не са отговорили съобразно отговора на изпитната комисия, след като към настоящия момент МУ-Пловдив не е изнесъл официални резултати от изпита по химия, проведен на 01.07.2022 г. На този етап подобно твърдение представлява груба спекулация с цел да бъде уронен престижът на МУ-Пловдив.

Необяснимо е обвинението за наличие на корупционна схема и предварително изнасяне на отговорите на изпитните тестове. Подобно изтичане на информация е невъзможно, нито има данни за такова. В МУ-Пловдив е създадена утвърдена и действаща процедура за провеждане на КСК, която достатъчно прозрачно и сигурно създава условия за запазване в тайна на тестовите въпроси до последния момент, а също и анонимността на кандидатите. Изпитните варианти се съставят само от председателите на изпитните комисии по биология и химия и са известни единствено на тях. В деня на самия изпит се верифицират отговорите. Извършва се двойна проверка на анонимните писмени работи, а при необходимост и арбитриране преди нанасяне на оценките. Това са дейности, извършвани от цялата изпитна комисия по съответния предмет, наброяваща 12 човека. Прозрачността и споделената отговорност са повече от ясни. Всеки участващ в кампанията носи своята отговорност и е запознат с това. Председателите на изпитните комисии са известни и определени с решение на Ректорски и Академичен съвет. Те организират работата на комисиите.

Предвид изложеното в сигнала безпочвените твърдения очевидно целят дискредитиране и накърняване доброто име на МУ-Пловдив.

Медицински университет – Пловдив провежда отговорно своята кандидатстудентска кампания и спекулации за допускане на „грешки“ при „всяка КСК“ са несериозни и тенденциозни. Отново се прокрадва „информираност“ от анонимни източници, които явно смятат, че с разпространяване на внушения, без каквито и да е доказателства, могат да оспорват коректността и надеждността на университета. Резултатите обаче показват запазване на висок интерес към висшето училище, което през годините се е доказало като лидер в обучението по медицина и свързаните с нея специалности.

Относно ползването на допълнителни листове от кандидат-студентите следва да се има предвид, че изпитният комплект представлява обособен свитък, съдържащ напечатани задачите по химия и празни листове за разписване на отворените въпроси. За Задача 3 са предвидени 3 страници белова и 1 страница чернова, които обективно са напълно достатъчни на кандидатите, за да я решат.

За горното кандидат-студентите са многократно информирани. При инструктажа и раздаване на изпитните материали на кандидат-студентите квесторите съобщават и разясняват, че всички материали за работа са в комплекта и няма да им бъдат раздавани допълнителни материали (листове) предвид факта, че изпитът по химия е под формата на тест. Ето защо допълнителни листове не се предвиждат. Това условие за провеждане на кандидатстудентските изпити в МУ-Пловдив е от няколко години и кандидатите, а също учителите, които ги подготвят, са наясно как са протичали през миналите години изпитите, вкл. изпитът по химия, и че допълнителни листове извън включените в свитъка не се предоставят. При широката предварителна разгласа на посочения формат за провеждане на изпита по химия в МУ-Пловдив и характера на изпитните задачи, считаме, че не е засегнат интересът на кандидатите. И това поставя всички кандидати при еднакви условия.

Предвиденото време, с което разполагат кандидатите, също е съобразено с прецизно попълване на тестовете. Съобразяването с определен формат, коректното му попълване за определено време, както и проявата на психическа устойчивост и съобразителност, са търсени качества за нашите студенти. Провеждането на изпит само по себе си поставя всички в стресова ситуация, но как ли биха се справили след това тези кандидати по време на следването си с около 50 изпита и още по-важно – по време на всички стресови ситуации, на които ще ги подложи медицинската професия?

 

 

1 КОМЕНТАР

  1. Спорен е въпросът с пълните шестици по химия ,както е спорен и начина на оценяване на една от задачите ,поради грешното тълкуване от доц.Димитрова на учебното съдържание на модул 3 -стр.101 от учебника за профилирана подготовка по химия.За съжаление на комисията -правилен извод прави всеки познаващ електронните ефекти кандидатстудент.Грешно е твърдението на комисията ,че групата е активираща ,както и за липсата на спрежение на двойните връзки ,както и за отдалечеността на карбоксилната група .

Коментарите са затворени.