Създават образователни програми, които стават част от обучението по предметите от общообразователната подготовка, е записано в споразумението между МОН и Министерството на културата

Учебни занятия ще се провеждат в музеи и художествени галерии. Това е заложено в  споразумението за сътрудничество между Министерството на културата и Министерството на образованието и науката, което подписаха днес министрите Боил Банов и Красимир Вълчев. То предвижда мерки и дейности между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и държавните, регионалните и общинските музеи и художествени галерии в страната.

Споразумението предвижда създаване и въвеждане на музейни образователни програми, свързани с тематичния обхват на даден музей и художествена галерия, които ще бъдат обявявени на сайтовете на съответните обекти в началото на всяка учебна година, за да могат детски градини и училища да направят заявки за посещения. Програмите ще станат част от обучението по предметите от общообразователната подготовка и във време на извънучилищни занимания и дейности чрез създаване на специален механизъм. Заложена е и допълнителна квалификация на музейните специалисти, музейните педагози, учителите, ангажирани с реализацията на инициативите по споразумението. Музейните специалисти ще бъдат включвани в планиране на инициативите за извънкласна работа, в подготовката на различни образователни проекти и програми, свързани с културното и природното наследство и визуалните изкуства. Те ще се ангажират и със създаване на училищни обществени колекции (експозиции), свързани с историята на училището, бележити личности, научно-технически открития, знаменателни факти от миналото, световната и европейска история. Учредява се и награда „Музейна образователна дейност“, която се връчва ежегодно на училище, учител, музей и музеен специалист.

„Искаме децата да опознаят историята и природните науки. Когато  посещават музеи, те се срещат със специалисти, изследователи. Историята е част от образованието“, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. По думите му провеждането на часове в музеите допълнително би спомогнало за предизвикване на интереса на учениците и към учебното съдържание, и към науките.

По модул „Музейно училище“ по национална програма ще се стимулира ползването на тази възможност от учителите. От октомври 2016 г. до юни 2018 г. от МОН са предоставени близо половин милион лева за посещение на културни, исторически, природонаучни, спортни и други обекти. Предвижда се и занапред  да се финансира подобни извънкласни дейности. Министърът на културата Боил Банов отбеляза, че партньорството между музеите и училищата ще е ценно за възпитанието в родолюбие, национална идентичност и отговорно отношение на учениците към паметниците на културата.