Директно финансиране за университетите е предвидено за изграждането на обучителни центрове и за оборудване на зали

Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители” ще подпомогне квалификацията на преподавателите с цел прилагане на компетентностния подход в обучението на студентите. По новата програма ще бъдат финансирани университети, които актуализират учебните планове за подготовка на бъдещите учители и разкриват нови хибридни специалности в областта на педагогиката. Предвиждат се и обучения по приоритетни теми за системата на предучилищното и училищното образование, в т. ч. компетентностен подход, съвременни и иновативни образователни технологии, предприемачество и интелектуална собственост, приобщаващо образование.

Обученията ще бъдат финансирани чрез МОН и организирани на национално ниво. В края на всяко обучение ще се издава сертификат въз основа на проведен тест и представена актуализирана собствена учебна програма, особено в т. нар. хибридни специалности. Чрез изпълнение на дейностите по програмата се цели да се насърчи екипната работа между преподавателите, подготвящи учители, да се създаде мрежа за споделяне на опит, включително и междууниверситетски центрове.

По програмата ще се финансира изработването на наръчник, видео презентации, лекции и ресурси, споделени във виртуална библиотека, подпомагаща подготовката на бъдещите учители. Директно финансиране за университетите е предвидено за изграждането на обучителни центрове и за оборудване на зали за обучения на студентите.

Общият бюджет на програмата възлиза на 2 млн. лв. за следващите две години.