Присъствените периоди не могат да надвишават повече от 15% от общия брой часове по учебния план, а не по-малко от половината от учебниците трябва да са достъпни онлайн

Нова наредба за уреждане на дистанционното обучение във висшите училища предлага Министерството на образованието на Министерския съвет. Причината е, че старата е от 2004 г., а вузовете вече втора учебна година се ръководят по старите текстове, които не са в крак с технологичните тенденции и предизвикателства.

Дистанционната форма на обучение се реализира чрез дигитални технологии” е записано в новите текстове. Присъствените периоди не могат да надвишават повече от 15% от общия брой часове по учебния план, а не по-малко от половината от учебниците трябва да са достъпни онлайн, регламентира още наредбата на МОН.

По нея са работили освен експерти от министерството и представители от Националния център за дистанционно обучение и от Великотърновския, Пловдивския, Русенския, Софийския, Техническия университет и Стопанската академия.

“Пандемията от COVID-19, както и съвременните тенденции в областта на дигиталните технологии, в съчетание със стратегически документи на национално и европейско ниво, обуславят необходимостта от осъвременяване на нормативната рамка за провеждане на дистанционна форма на обучение”, пише още в мотивите на МОН.

Регламентира се и възможността за дистанционно провеждане на семестриални и държавни изпити и видеоконферентна защита на дипломни работи. Висшите училища следва да осъществяват дистанционна форма на обучение на базата на съответна среда за дистанционно обучение – част от информационната им инфраструктура.

В наредбата има изискване висшите училища да изграждат, поддържат и развиват своя информационна инфраструктура с цел създаване, съхраняване, използване и разпространяване на информационни и образователни продукти – резултати от дейността на съответната институция.