OLYMPUS DIGITAL CAMERA

За конкурса могат да бъдат номинирани също директори, учителски и управленски екипи. Наградените ще учредят Национален клуб на иноваторите

Конкурс за учители, които вдъхновяват и мотивират учениците си да постигат по-добри резултати, организира за първи път Министерството на образованието и науката. За конкурса могат да бъдат номинирани отделни преподаватели, директори или цели учителски и управленски екипи. Критериите за оценяване са положителният опит от новаторските практики, чрез които уроците стават по-интересни, разработка и прилагане на учебни ресурси, иновативни промени в учебния процес и иновативна образователна среда, проектно базирано обучение и изследователска дейност, които стимулират учениците да бъдат творци и да мислят критично. Под внимание ще се взима нивото на използване на съвременни педагогически подходи за формиране на ключовите умения на 21 век. Във фокуса на конкурса ще бъдат още целодневната организация на учебния ден и извънучебното време, както и работата с родителите.

Конкурсът е в три етапа – училищен, областен и национален. Участието е чрез подаване на номинационни формуляри. Предложенията до директорите трябва да бъдат направени в срок до 1 ноември. Те се обсъждат на Педагогически съвет и се изпращат в Регионалното управление на образованието до 8 ноември. Предложените за участие в областния кръг се награждават от училищата. Номинациите за отличаване на директори се внасят в РУО до 8 ноември. Началникът определя членове на комисията за допускане до националния етап и правилата за подбор. Самономинации не се допускат.

Отличените иновации ще бъдат публикувани в „Годишник на иноваторите в образованието“, за да могат да ги прилагат и други учители. Победителите ще учредят Национален клуб на иноваторите, който ще провежда майсторски класове и форуми за обмяна на опит. Наградите от конкурса ще бъдат връчени в началото на 2020 година на Втория национален форум за иновации в българското образование.

Инициативата на МОН за подкрепа на иновациите е от учебната 2017/18 година, когато за първи път бе одобрено изпълнението на 184 проекта. През следващата учебна година 290 образователни институции бяха включени в Списъка на иновативните училища, а през учебната 2019/1920 те вече са 395. През последната година най-много проектни предложения  са свързани с използване на нови методи на преподаване – 39%. Други 29 % са за промяна на организацията на обучението. Проекти за нови модели на управлението, обучението и образователната среда са защитили 21%, а 11% – за промяна на учебното съдържание, учебни планове и учебни програми.

Беше създадена и Национална програма „Иновации в действие“, по която са утвърдени 525 училища. Те ще си сътрудничат за обмен на иновационни практики помежду си за изграждане на цялостна мрежа на иновациите.