Увеличават се местата за студенти по 23 професионални направления

Държавата ще субсидира обучението в 38 държавни висши училища на 39 941 студенти, от които 34 600 след средно образование. Това става ясно от проект на решение на Министерския съвет за утвърждаването на броя на студентите и докторантите в държавните висши училища и научните организации през учебната 2021/2022 година, публикуван за обществено обсъждане.

“Предлагаме общият брой на приеманите студенти да бъде увеличен с 3,2 на сто (1256 места) спрямо миналата учебна година. В израз на политиката ни за подготовка на повече кадри в областта на инженерните и компютърните науки, увеличаваме местата за прием на студенти по 23 професионални направления”, пояснява министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев.

Най-голямо е завишението по професионалните направления Общо инженерство – с 37,2 на сто, Машинно инженерство – 27,6 на сто, Материали и материалознание – 20,0 на сто, Химични технологии – 19,0 на сто, Комуникационна и компютърна техника – 10,5 на сто и други.

И за тази учебна година се предлага да бъдат намалени местата в професионални направления от областта на социалните, стопанските и правните науки: Администрация и управление – с 11,9 на сто, Икономика – с 6,3 на сто и други.

Първокурсниците по държавна поръчка ще са 40 602, като действителният брой студенти в редовна форма на обучение е 35 148, съответно студенти в задочна форма на обучение – 5134, докторанти в редовна форма на обучение – 1665, и докторанти в задочна форма на обучение – 603.

Предвижда се 20% от средствата за обучение да бъдат предоставени за студенти по специалността от регулираните професии “Медицина” от списъка по чл. 2 от Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател, приета с постановление 12 на МС от 20 януари 2021 г.

15 422 студенти ще се обучават срещу заплащане. МОН предлага да бъдат приети 2250 докторанти в държавните висшите училища, от които 1631 в редовна и 619 в задочна форма, а 312 в научните организации, от които 180 в БАН и 53 в Селскостопанската академия.

Местата за обучение на наши сънародници от чужбина са 2000. Българската държава ще осигури 150 места за обучение на граждани на Република Северна Македония. Предложеният прием на студенти и докторанти е съобразен с предложенията на организации на българските общности в чужбина и българските дипломатически представителства, както и с предложенията на висшите училища.

Проектът на решение е изготвен съобразно целите, заложени в Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода 2021-2030 г. и на методиката за финансиране на висшите училища, насочена към резултатите от обучението и потребностите на пазара на труда.