Мащабна промяна в начина, по който университетите подготвят бъдещите учители, планира Министерството на образованието и науката. Тя ще засегне държавните висши училища с педагогически специалности, учебните програми, подготовката на преподавателите им.

Новостите са описани в проект на национална програма “Повишаване компетентността на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи учители”. След нейното изпълнение се очаква да се изгради “оптимизирана мрежа на висшите училища, подготвящи учители”.

“Допълнителни предизвикателства са бързо навлизащата дигитализация, внедряването на изкуствения интелект и особено поколенческите характеристики на обучаемите. Това обуславя необходимостта от нови подходи в преподаването и ученето, съобразени с индивидуалните потребности, тенденциите на пазара на труда и технологичното развитие на обществото. Тези и други особености е необходимо да се интегрират в обучението на бъдещите учители, от които се очаква да подготвят високо адаптивни, независими и с критическо мислене личности, които да имат умения и нагласи за учене през целия живот, иновативен и творчески подход при решаването на конкретни проблеми и способности за самонаблюдение и самоконтрол в личния и професионалния си живот”, пише в аргументите на МОН.

Целта е да бъдат стимулирани автономните висши училища сами да променят учебните си програми и да повишат качеството на преподаване по педагогика, но за целта държавата ще ги стимулира финансово.

Програмата е двугодишна и за този период по нея ще бъдат разпределени 2 милиона лева.

Целите:

– повишаване компетентностите на преподавателите, които подготвят бъдещи учители, в ключови области като: преподаване, компетентностен подход, умения за учене, използване на съвременни и иновативни образователни технологии в процеса на обучение, както и придобиване на специфични професионални знания, умения и компетентности, свързани с разработването на учебна документация, съответстваща на актуални обществени потребности, гражданско образование, предприемачество и интелектуална собственост и др.;

– актуализиране на квалификационните характеристики, учебните планове и учебните програми за подготовка на учители във висшите училища от гледна точка на компетентностния подход и дигиталната трансформация на образованието;

– подобряване качеството на образователните услуги чрез прогнозиране и планиране на обучения за повишаване на квалификацията на преподавателите във ВУ.

Обучаваните преподаватели ще бъдат разпределени по групи според задължителната учебна дисциплина, която преподават на бъдещите учители. Те могат да са от професионални направления „Педагогика“ и „Педагогика на обучението по…“ и  от такива, които осигуряват подготовката по задължителните дисциплини „Психология“ и „ИКТ в обучението и работа в дигитална среда“. Могат също да бъдат и обучаващи студенти.

До 80% ще са преподаватели на студенти, обучаващи се за учители на ученици от 5. до 12. клас, като предимство ще имат преподавателите, подготвящи учители за повече от един учебен предмет от училищната подготовка. Останалите до 20% ще са учители за началното и предучилищното образование.

Приоритетна група са преподаватели по задължителни дисциплини по актуалната нормативна уредба за държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител” в хибридни специалности по професионални направления „Педагогика на обучението по…“.

След обучението ще се издава сертификат въз основа на тест и представена актуализирана собствена учебна програма, отразяваща компетентностния и – където е приложимо – интердисциплинарния, подход в обучението (особено в т. нар. „хибридни специалности“).

Предвижда се създаване на университетски центрове за иновативни образователни технологии и свързването им в Национална мрежа с цел бърз обмен на идеи и добри практики, както и оборудване към центровете на зали с интерактивни презентационни системи за обучение по ИКТ-базирани иновативни образователни технологии.