„Очакваме г-жа Киркова да заяви желанието си да бъде възстановена на позицията „началник на РУО-Пловдив“. Това заявиха от Министерството на образованието и науката в отговор на запитване на „Уча в Пловдив“ дали и кога Иванка Киркова ще бъде върната на ръководния пост.

Припомняме, че с Решение на Върховния административен съд от 18.04.2022 г. е оставено в сила Решение №1994/27.10.2021 г. на Административен съд – Пловдив, с което е отменена Заповед № РД10-1222 от 05.07.2021 г. на министъра на образованието и науката за прекратяване на служебното правоотношение на Иванка Киркова, поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“. Решението е публично достъпно на интернет страницата на ВАС. То е окончателно и не подлежи на обжалване.

Решението на съда се базира на формално процедурно основание: оспорената заповед за прекратяване на служебното правоотношение на Киркова на длъжност „началник на регионалното управление на образованието“ е издадена от компетентен орган, в изискуемата от закона писмена форма, но при издаването й е допуснато нарушение на административно – процесуалните правила, тъй като служителят е изслушан относно допуснатите от него дисциплинарни нарушения не лично от министъра на образованието и науката, а от главния секретар на МОН – упълномощен със заповед на министъра на образованието и науката. Според съда неизслушването на Киркова лично от министъра води до отмяна на заповедта, без да се разглеждат допуснатите дисциплинарни нарушения.

Процедурата за възстановяване на предишната държавна служба е регламентирана в чл. 122 от Закона за държавния служител. При отменяне на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение от съда държавният служител се възстановява на предишната длъжност, ако се яви в съответната администрация в двуседмичен срок от влизането в сила на съдебното решение.