Новите нормативно установени изисквания водят до обективна невъзможност г-жа Иванка Киркова да изпълнява служебните си задълженията, тъй като не притежава дигитална компетентност и компютърни умения на необходимото ниво за заемането на ръководната длъжност – началник на РУО, като причините за това са извън волята на страните по служебното правоотношение. Държавната служба следва да се изпълнява от високо подготвени служители, отговарящи на специфичните и допълнителни изисквания, през целия период на осъществяването й.

Това се казва в отговора на МОН след питане на „Уча в Пловдив“ по повод възстановяването на Иванка Киркова като началник на РУО-Пловдив по-рано днес и последвалото й освобождаване от поста.

Ето и пълния отговор:

Във връзка с влязло в сила Решение на ВАС, със заявление вх. № 94-2311/17.04.2022 г. г-жа Иванка Киркова е заявила желание да бъде възстановена на длъжността „началник на РУО“, като със същото е уведомила, че ще се яви на работа в РУО-Пловдив в законоустановения срок по чл. 122, ал. 1 от Закона за държавния служител на 28.04.2022 г.

В изпълнение на посоченото нормативно основание е издадена заповед за възстановяване на предишната длъжност от министъра на образованието и науката, считано от 28.04.2022 г.

Със заповед на министъра на образованието и науката, считано от 29.04.2022 г., служебното правоотношение на г-жа Иванка Киркова е прекратено поради наличие на обективна невъзможност държавният служител да изпълнява служебните си задължения, тъй като не отговаря на специфичните изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността „началник на РУО”, както и в утвърдената от министъра на образованието и науката длъжностна характеристика. Служителят не притежава изискуемата дигитална компетентност, която включва обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност, познаване и прилагане на правилата за информационна сигурност в РУО и създаване на цифрово съдържание – текст, таблици, изображения (word, excel), обработка и редактиране на съдържание.

Държавният служител притежава документ за преминат курс на обучение по компютърна грамотност, издаден от Езиков център „Браво“, гр. Пловдив – Удостоверение № 153 от 13.12.2006 г. Липсва информация служителят да е придобил компютърни умения на ниво по-високо от базови такива, удостоверяваща притежаването на дигитална компетентност.