Процентът на децата, които покриват критерии като самочувствие, сътрудничество, умение за  комуникация се повишават от първа към четвърта група в общинските градини, работещи по метода, сочат разултатите на доц. Елена Събева от изследваните 810 малчугани

Доц. Елена Събева е ръкаводител на катедра „Предучилищна педагогика” в Пловдивския университет и директор на две магистърски програми: „Педагогическо взаимодействие и творчество в детската градина” и „Алтернативи в предучилищната и началната педагогика”.    От 2011 г. е инструктор по програмата „Трениране на Успешни Родители“ (Parent Effectiveness Training). Научната й продукция включва 73 публикации, участие в учебници и помагала. Изследователските й интереси през последните години са свързани с иновативните подходи и методи на педагогическо взаимодействие в детската градина; съвременните технологии на родителско общуване, възпитателна работа в разновъзрастовите групи на детската градина.Тя е автор на проучване за въздействието на метода на Монтесори върху децата, родителите и учителите от детските градини в Пловдив. Методът се прилага успешно вече четвърта година в общинските детски заведения, а от есента и в яслите. По какви критерии е направена оценката, какви са резултатите от изследването и препоръките доц. Събева обясни в интервю за „Уча в Пловдив“. 

 • Доц. Събева, за да направите възложената ви от Община Пловдив оценка, вероятно познавате в детайли живота и педагогиката на Мария Монтесори. Още повече, че сте директор на магистърска програма „Алтернативи в предучилищната и начална училищна педагогика“.
 • Тази оценка на въздействието на Монтесори метода е в контекста на моята професионална работа. Познавайки педагогиката на Монтесори, тръгвам от нейните приоритети и силни страни. Често пъти са ми завали въпроса: „Как може да бъде актуален метод отпреди век?“ Факт е, че този метод е доказал ценноста си, това е основание да бъде приложен и днес. Монтесори е представител на реформаторската педагогика – нейното име се свързва основно с теорията за свободното възпитание, а живеейки в един демократичен свят, свободата на избор трябва да бъде един от аспектите на съвременното предучилищно образование. Виждам силните страни на Монтесори в ненатрапчивото педагогическо въздействие. Тогава, когато въздействаш опосредствено, организирайки средата, даваш право на детето на избор. Ценното в Монтесори педагогиката е свободата на избор. Правейки избор, детето носи и отговорност. То трябва да се учи да прави това още в предучилищна възраст. Колкото и парадоксално да звучи, децата обичат правилата и те ги учат на дисциплина. Съчетавайки свобода и дисциплина, Монтесори формулира основния си принцип „дисциплина в свободата“. Самият дидактичен материал, който тя предлага, съдържа ключа на самоконтрола. Така че детето не се нуждае винаги от пряката педагогическа намеса. Монтесори учителят повече наблюдава, отколкото да действа. Повече слуша, отколкото да говори. И помага, когато детето потърси помощ.
 • Монтесори вярва, че детето е самотворец на себе си. По каква система изследвахте децата в Монтесори групите?
 • Разработих система от 7 критерии за изследване самостоятелността на детето – умение за самоослужване, избор на дейност, изпълнение и проява на самоконтрол. Първите четири се изследват в три степени – детето действа самостоятелно, нуждае се от помощ или не може да се справи. Следващите критерии са свързани с емоционалната сфера – самочувствие, умение за общуване и умение за сътрудничество.
 • Как установявате, че едно дете в предучилищна възраст има самочувствие?
 • Ако му поставим една задача и то се захване уверено с изпълнението, значи притежава необходимото самочувствие. Когато се колебае, то се нуждае от чужда помощ, а щом се отказва от изпълнението на задачата, това е признак за липса на самочувствие. Умението за общуване изследвам със следните показатели: инициира и поддържа разговори, трудно поддържа, няма желание за общуване. Често пъти в педагогическото пространство се шири мнение, че Монтесори децата са си самодостатъчни. Напротив, моите наблюдения показаха, че децата от втора, трета и четвърта група търсят общуване с връстника. Направила съм снимки как дете помага на друго дете, докато изписва знак. На базата на тези критерии диференцирам три нива, които децата трябва да покрият – самостоятелно, нуждаещо се от подкрепа и нуждаещо се от индивидуална помощ.
 • Какви са резултатите?
 • Моята цел не е да правя сравнение между отделните детски градини. Проучването обхвана 810 деца. От 30 години преподавам предучилищна педагогика и съм изненадана от високия процент автономни деца в първа група, които имат умения са самоослужване и самоконтрол, за комуникация. Търсейки причината, я намирам във времето на изследването – месец април. Това означава, че тези деца са пребивававали в Монтесори среда 8-9 месеца и им е било достатъчно да се адаптират към условията и да усвоят правилата, действащи в средата. 72.7% са автономните в първа група, а в четвърта стигат до 78.60. Виждаме плавно увеличаване. Съществуването на ясни правила правят живота на детето по-подреден, по-разбираем и предсказуем.
 • Какво наблюдавате при децата от по-големите групи?
 • Процентът на деца, покриващи критерии като самочувствие, сътрудничество, умение за комуникация се повишават. Те усвояват правила в социалната сфера, благодарение на уроците по вежливост, в които учат как да благодариш или да помолиш – правила, утвърждаващи една хуманна ценностна система.
 • Анкетирали сте и 560 родители, какви са техните нагласи?
 • Вътрешно мотивираните родители, които предварително са запознати с приоритетите на Монтесори педагогиката, са 69.63%. Двама дори бяха преминали курс по метода в чужбина. Външно мотивираните имат повърхностни познания и избират детска градина близо до дома или защото вярват на учителката. Те са 23.87 на сто. Родителите, които все още не знаят защо децата им са в Монтесори група, са само 6.5 %. Бях изненадана, че 87% от родителите оценяват позитивно въздействието на метода, а почти всички са удовлетворени от работата на педагога.
 • А какви са резултатите от анкетата с учителите и наблюденята ви върху работата им?
 • Изследвани са 63 учители. 82.54% са избрали да преподават по Монтесори, защото вярват в ценностите и силните страни на педагогиката. Останалиоте са се включили в програмата, тъй като детската градина е избрала да работи по метода. Първоначално знанията на повечето учители са били повърхностни, но след курса на обучение нивото скача и 2/3 се чувстват достатъчно подготвени да практикуват. Има педагози, обучени преди година, така че няма как да се оценят като опитни. Виждайки крайния си педагогически резултат обаче, учителите са доволни. На 68.18% очакванията са били покрити. Няма отрицателен резултат, а надскачащи очаквания.
 • Изследвали сте и мястото на играта в Монтесори педагогиката.
 • В педагогическото пространство върви схващането, че играта няма място при Монтесори метода. Напротив. В арт зоните децата играят сюжетни игри, театрализирани, строително-конструктивни. Проблемът опира до липсата на достатъчно познания за играта. Игрободобната форма се ползва като метод на обучение, докато чистата игра е самостоятелната и аз я наблюдавах в Монтесори групите.
 • Изводите и препоръките, които правите?
 • Монтесори методът разчупва стереотипите на педагогическо общуване и дава свобода на децата. 2/3 от родителите живеят живота на Монтесори групата. Те са направили мотивиран избор и имат познания за ценностите на метода. Давам препоръка да се намали броят на децата в групата и да се осигури помощник-учител за по сутрешния 3-часов урок. Препоръчвам едновъзрастовата организация на групата да се промени с разновъзрастова, но тук е важно е да бъдат убедени родителите. Имам дисертация, посветена на разновъзрастовото общуване. Няма по-подходяща и оптимална за социализацията на детето от разновъзрастовата група. Там детето сменя позицията си – то може да бъде в ролята на малко, голямо или връстник. А смяната на ролята рефлектира върху процеса на социализация. В смесената група няма изолирани деца, а повече лидери. И детето получава по-широко поле за избор на партньор. Съотношението трябва да е 1:3 в  полза на големите. Друга от препоръките ми е за перманентно обучение на всички, свързани с провеждането на Монтесори педагогиката.