Кабинетите да са в Г-образна форма, а откритите пространства да позволяват на децата да учат чрез преки наблюдения – това предвиждат насоките в Наредбата за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване

Класните стаи да са в Г-образна форма, а преградните стени между тях да бъдат заменени с мобилни паравани, пространствата да преливат едно в друго, за да се даде свобода на обучителния процес и възможност на учителите да разгърнат максимално методите си на работа. В училищните дворове да се организират амфитеатрални зони за обучение на открито и за арт занимания, да се обособят опитни полета, зеленчукови градини, оранжерии, зоокътове и хранилки за птици, както и лаборатории на открито, които да позволят на децата да учат чрез преки наблюдения. Това предвиждат насоките в Наредбата за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие на министерството на образованието и министерството на здравеопазването, която бе обнародвана в Държавен вестник.

Училищата ще трябва да се съобразяват със заложеното в Наредбата при бъдещите проектите за модернизация на учебната среда, при ново строителство, реконструкция и основен ремонт на училищата.

Площите и пространствата в училищата се групират в две учебни зони и в една многофункционална, които се планират съобразно вида на школото и предвижданото в него обучение по класове, етапи и степени на образование.

Стремежът е към отваряне на пространството на учебните стаи, което да даде възможност за прегрупиране на учениците. За целта МОН и Министерство на здравеопазването предлагат няколко основни варианта за реконструкция. Преградните стени между три съседни класни стаи може да се съборят. Новите стени ще оформят класни стаи с Г-образна форма, която е подходяща за организиране на различна подредба на чиновете и масите според учебния предмет. Уширението на коридора пък се превръща в многофункционално пространство. Друг от вариантите също включва събаряне на преградните стени между три съседни класни стаи, но на тяхно място се поставят леки подвижни прегради. Средната стая е с намалена ширина и може да се използва за работа с малки групи. Чрез премахване на един от параваните пространството на средната стая може да стане част от всяка от стаите в съседство. Отново ще бъде обособено уширение към коридора. Възможно е и частично премахване на преградната стена между две класни стаи, след което се поставят мобилни прегради под ъгъл от 45°, заграждащи уширение към коридора. При премахване на преградите класната стая се отваря към коридорното пространство.

Сред предложенията за модернизация на реконструкцията е и замяна на преградната стена между две класни стаи с мобилна преграда. Когато преградата е събрана, двете класни стаи се обединяват в общо пространство – зала. Пред фасадата пък е изградена тераса, към която класните стаи могат да се отварят и учебният процес да се пренесе на открито.

Модернизацията на класните стаи предвижда остъкляване на вратите към помещенията и отваряне на прозрачни отвори в стените на подходящи места, които осигуряват визуална връзка между тях и коридорите. С цел по-добра акустика са заложени акустични тавани, пана по стените и висящи панели, а за подовете се препоръчват винилови настилки, които са антибактериални, трудно или негорими, антистатични, меки, поглъщат шум и са лесни са за почистване с възможности за различни цветове и оформление. Гранитогрес и други видове плочи се допускат само в мокрите помещения.

В коридорите се препоръчва организиране на зона с мека мебел, кътове с леки преградни елементи, етажерки и библиотеки, разделяне на издължените фоайета чрез оформяне на сепарета.

За да се осъвремени обликът на кабинетите, в Наредбата стандартният модел двойни чинове се заменя с единични работни места на модулен принцип, даващи възможност за оформянена различни конфигурации при работа по групи.

Всяко училище следва да разполага с поне един компютърен кабинет, оборудван с най-малко 15 устройства; с компютърна мрежа и интернет достъп до всяко място; лицензиран софтуер; подходяща мултимедийна техника, включваща компютър, мултимедиен прожектор, интерактивен екран; техника за печат и сканиране на документи.

Изискването към дворното пространство е да осигурява възможност за спорт, игра, учене, почивка, срещи. Асфалтираните площи отстъпват място на озеленените пространства.

Детските градини

Сградите на детските градини трябва да разполагат с обособени зони за игра, зала за спорт и музикални занимания, обслужващи, административни и медицински помещения. Според новите изисквания в детските заведения следва да има помещения, свързани с подкрепата за личностно развитие на малчуганите, зона на психолога, ресурсен кабинет.

Обособената зона е за всяка група и включва съблекалня с преддверие и гардероб, занималня с кът за хранене, спалня и санитарно-хигиенно помещение и помещение за учители и помощник-възпитатели. Занималнята с кът за хранене и спалнята е допустимо да бъдат обединени като зони в общо помещение. При полудневна и почасова организация обособената зона не включва спалня, като може да няма и кът за хранене.

Към сградата на детската градина се предвижда природен кът, а при възможност и опитна градина. Всички групи ползват обща открита спортна площадка, но се въвежда изискване по една самостоятелна за игри за всяка група и за площадка по безопасност на движението. В двора на детската градина може да има обособено място за велосипеди, тротинетки, скейтбордове.