Министърът на образованието, синдикати и работодателски организации подписаха Колективен трудов договор

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и председателите на национални представителните синдикални и работодателски организации подписаха днес Колективния трудов договор в системата на предучилищното и училищното образование.

В него е посочена възможност за повишаване на качеството на образование чрез предстоящо увеличение на учителските заплати. Такова е планувано от 1 януари 2019 година, но при добро финансово изпълнение на бюджета може да влезе в сила от началото на следващата учебна година. Предвиденото увеличение на минималните заплати на учителите и останалите педагогически специалисти е от 760 на 920 лв. След него старшите учители и възпитатели трябва да получават стартови възнаграждения от 955, а главните – от 1005 лв. Заплатата на зам.-директор става 1065 лв., а на директор – 1140 лв.

Допълнителни възнаграждения са заложени за педагозите, които участват в екипите за обхват и приобщаване на деца и ученици в образователната система по междуинституционалния механизъм. Предвижда се учителите наставници, класните ръководители, учителите, които се занимават с документацията и консултации с родители в детските градини, както и педагозите, които обучават деца със специални образователни потребности, също да получават средства над заплатите си.

В документа е записано повишаване на средствата за квалификация на преподавателите, като те трябва да бъдат не по-малко от 1,2% от парите за заплати на педагогическия персонал. Планува се увеличение още за лекторски часове, безплатна храна в детските градини и подготвителните групи в училищата, както и за работно облекло на учителите. Продължава и политиката за разкриване на нови работни места в училищата и детските градини за психолози, педагогически съветници или социални педагози.

Трудовите възнаграждения на непедагогическите специалисти ще бъдат увеличавани, с оглед на синдикалното членство и придобитата квалификация –  помощник-възпитател и помощник-готвач ще получават не по-малко от  105%  от минималната работна заплата, готвач, огняр и охранител – не-малко от  110% , а домакин, касиер, технически секретар и завеждащ административна служба – минимум от  115% от минималната работна заплата. Не по-малко от 125% от минималното възнаграждение се пада на счетоводители, „главни счетоводители и библиотекари.

10 работни заплати и половина при пенсиониране получава учител или директор, а 8 и половина – непедагогическите специалисти, при отработени 10 години в системата на предучилищното и училищно образование.

Педагозите вече задължително ще взимат трите допълнителни плащания на знаковите дати 24 май, 15 септември и 1 ноември. Представителното облекло на учителите и директорите е договорено в минимален размер от 430 лева, а сумата за непедагогическите кадри се увеличава на 300 лева.