Добавят я към учебния план на „Педагогика на обучението по…“ и поне още две специалности от други професионални направления

Въвеждане на технологията „обучение в облака“ ведно с обучението по базисни дигитални компетентности като задължителна дисциплина в учебния план на специалността „Педагогика на обучението по…“. Това е записано в първа точка от Меморандума за сътрудничество между Община Пловдив и Пловдивския университет, подписването на който ще бъде гласувано на предстоящата сесия на местния парламент на 23 ноември. Целта на документа е развитие на образователната среда с фокус върху изучаване на природните науки и създаване на Център за иновативни технологии и дигитални умения, в който университети, община, училища и частни организации ще работят заедно по обучение на педагозите, изготвяне на дигитални учебни материали, въвеждане на иновативни решения.

Договорът ще бъде подписан за срок от 5 години, като обучението за прилагане на облачните технологии трябва да бъде въведено като свободно избираема дисциплина в поне още две специалности от други професионални направления през следващата академична година. Университетът се задължава да осигури възможност на студентите да защитят международни сертификати, а в процеса на обучение да включи водещи експерти и практици в областта на облачните технологии. Според заложеното в споразумението изявените студенти ще могат да преминат обучение за международно сертифицирани обучители. Специалисти от ПУ ще разработват квалифицирани програми за краткосрочни обучения и дългосрочни специализации за учители, свързани с използването на облачни технологии.

Ангажимент на общината е да съдейства за осъществяване на връзка между университета и общинските училища.