Висшето училище се коалира с научни организации и европейски партньори за дигитализация на процесите на преподаване и изпитване

Медицински университет спечели проект „ОМНИА” и се класира сред 17-те одобрени проекта за „Модернизация на висшите училища“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Изпълнението на проекта е за 30 месеца в партньорство с 6 национални университета, 2 български научни организации и 6 европейски асоциирани партньори от Гърция, Италия и Франция.

Проектът ще изпълнява различни дейности. Сред тях разработване и дигитализиране на 9 нови съвместни учебни програми, от които 3 докторски и 6 магистърски в направления „Медицина“ и „Фармация“: „Палиативна медицина“; „Гериатрична медицина“; „Медицина, психология и вяра“; „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“; „Биостатистика“; „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“; „Диететика“; „Иновативни лекарства“; „Предприемачество и иновации във фармацевтичния бизнес“.

Друга дейност е дигитализация на процесите на преподаване и изпитване чрез изграждане на иновативна инфраструктура, наречена Виртуален университет „Медтех“, както и международна входяща и изходяща мобилност на 165 преподаватели, студенти, докторанти и изследователи от университетите участници. Предвижда се да бъдат проведени обучения по предприемачески, презентационни, дигитални умения и чужди езици. Ще бъдат организирани 5 кариерни борси и 9 форума за кариерно ориентиране.

С изпълнението на проекта на стойност от близо 5 милиона лева в МУ се създават нови интердисциплинарни учебни програми, които обединяват усилията на български и европейски преподаватели.