Бележката, която се попълва и подписва от лекаря, ще се подпечатва с неговия или печата на лечебното заведение, решиха просветният министър Меглена Кунева и министърът на здравеопазването Петър Москов

amb_list

Извиняването на отсъствията по болест ще става с медицинска бележка, в която лекарите ще посочват номер от амбулаторния лист, от документ за преглед в спешен кабинет или от болница при лечение.

След разговори между министъра на образованието Меглена Кунева и министъра на здравеопазването Петър Москов бе взето решение за стриктно регламентиране на отсъствията от училище по медицински причини, за документирането и контрола им. Министър Москов е поискал директорите на регионалните здравни инспекции да информират всички лечебни заведения на територията на областта за новите изисквания за издаване на медицински документи.

Отсъствието по медицински причини, заради заболяване, което налага лечение в домашни условия, лечебни процедури в амбулаторни условия, ще се удостоверява от лекар за първична или специализирана помощ, център за спешна помощ или спешно отделение. Удостоверението е въз основа на данните от извършения преглед, изследвания и поставената диагноза. Резултатите ще бъдат отразени в медицинската документация – амбулаторен лист, фиш за обслужен спешно болен или лист за преглед.

Медицинската бележка, която се попълва и подписва от лекаря, извършил прегледа на ученика, ще се подпечатва с печата на лекаря или лечебното заведение. В нея задължително се вписва номерът и датата на документа за преглед. Изписването на номера и датата е под коректно изписаната диагноза с посочен код на заболяването. Дните, посочени в медицинската бележка, не може да предхождат датата на извършване на прегледа, посочена в амбулаторния лист.

Отсъствие от училище след болнично лечение се удостоверява от лекар  от лечебното заведение за болнична помощ или от личния лекар на ученика. В този случай в бележката, вместо номер и дата на документа за преглед, се посочва номер или дата на издадената епикриза.

Указанията на здравния министър са лекарите, издали медицински бележки, да предоставят при поискване на контролните органи на Министерство на здравеопазването информация за издадените медицински бележки и свързаната с това медицинска документация. Директорите на РЗИ предстои да проведат срещи с директорите на регионалните управления по образование.