Ваканцията ще продължи поне до 13 април, дневната натовареност на учениците 1.-7. клас да е до 6 часа, а на учениците 8. -12. клас – до 7, като част от това време не е в електронна среда, каза министърът на образованието

Да започне преподаване на нови знания там, където това още не е направено. За това призова министърът на образованието Красимир Вълчев.

„През първите дни целта беше да осигурим организационно и технологично обучението и да компенсираме част от пропуснатите вече дни за упражнение и затвърждаване на знания. Никой от нас не беше готов за тази ситуация, но благодарение на вас се справихме. Благодарим ви за усилията, енергията и ентусиазма, които вложихте” се казва в писмо на министъра до учителите. Който дава 7 препоръки как да продължат дистанционното обучение, тъй като преустановяването на присъствената форма на обучение в училищата ще продължи поне до 13 април.

Понеже синхронната форма на дистанционно обучение се сблъсква с редица ограничения (достатъчно електронни устройства във всяко семейство, наличен и бърз интернет, здравословно допустимо време за работа с екран и др.), МОН препоръчва редуването й с асинхронна. По преценка на учителите могат да се редуват с уроци за упражнения, повторение, обобщение и т.н, както и преподаването на нови знания чрез синхронна и асинхронна форма.

Препоръчва се също по-пълноценно използване на възможностите на проектно базираното обучение,при което се поставя конкретна задача –  дневна, седмична или с по-дълъг срок, която може да бъде изпълнена само след извършването на предварителна подготовка – търсене, подбор, анализ и използване на информация от различни източници, и е възможност за придобиване и проявление на ключови умения.

Втората насока е организацията да бъде такава, че да има оптимална дневна натовареност и по-координирано възлагане на задачи от различните учители в 5.-12. клас. Директорите и класните ръководители трябва да направят още веднъж анализ на организацията на работа (кой учител с кои ученици по кое време и колко работи). Препоръката е дневната натовареност на учениците 1.-7. клас да е до 6 астрономически часа, а на учениците 8. -12. клас – до 7, като част от това време не е в електронна среда. Извън тези часове учениците могат да бъдат насърчени да ползват допълнителни образователни ресурси. Разпределението на часовете от разстояние не е необходимо да повтаря седмичното разписание.

МОН препоръчва приоритетно да се залагат уроци по български език и литература, математика, природни науки, обществени науки, но това не отхвърля възможността да се включат и часове по чужд език или друг предмет, който за конкретния клас или випуск е от особено значение.

Работата в областта на изкуствата и технологиите също може да е ефективна и чрез проектно-базирано обучение, при което се поставят индивидуални или екипни задачи за създаване на продукт, за изготвяне на проект, за изработване на презентация и т.н., а в областта на спорта – чрез препоръки за поддържане на физическата активност и изпълнение на леки физически упражнения в домашни условия между отделните уроци по останалите предмети. Необходимо е максимално да се ограничат задачите, които изискват разпечатване на материали.

На трето място министърът ацентира върху необходимостта за запазване и усилване на положителните нагласи за учене в електронна среда, като на този етап не се отбелязват оценки в училищната документация, а учителят следи ангажираността и активността на всеки ученик.

Красимир Вълчев изисква също преминаване към работа с електронни платформи от учителите, които досега не са ги използвали, тъй като те предоставят възможност за по-пълноценно обучение и улесняват отчетността. Интернет приложения, социални мрежи или електронна поща могат да продължат да се използват за връзка с родителите.

Училищата по техен избор могат да продължат да работят с познатите им платформи и ресурси. Обръща се внимание, че в бъдеще чрез създадените профили на учителите и учениците в домейна на МОН edu.mon.bg ще се осигурява всяка интеграция с информационните системи на министерството.

Министърът призовава за още по-интензивна взаимопомощ между учителите и училищата чрез споделяне на опит, практики, електронни ресурси.

За професионалните гимназии посочва като подходящо да се организират интегрирани уроци по теория и практика, да се даде приоритет на теоретичните учебни часове и да се редуцират практическите – до приложни разработки, проекти, чертежи, изследователски дейности и др. Те може и да се отложат за по-късен етап за учебна практика в зависимост от спецификата на професията. Подготовката за държавния изпит по практика да е фокусирана върху взетия материал до края на първия срок.

За необхванатите в дистанционната форма ще се трансформира проектът “Подкрепа за успех” с цел включването им в допълнителни присъствени занимания след възстановяване на учебния процес.