Екип от ОУ „Яне Сандански“ разработва модел за интердисциплинарно обучение по проект на фондация „Америка за България“

Педагогиески екип от ОУ „Яне Сандански“ разработва модел за интердисциплинарно обучение в електронна среда, като надгражда дългогодишния опит на училището в тази област. „Ко-обучение в онлайн среда“ е темата, по която стартират работа преподаватели по различни предмети. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ и е част от новата програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите 10 години“ в България, която бе обявена в края на септември миналата година година. От общо 87 постъпили кандидатури в този конкурс, одобрените проекти са 15 проекта, като 5 от тях са на училищни организации.

„Съвместното преподаване не е чуждо на учителите от ОУ „Яне Сандански“. От няколко години се внедряват модели на обучение и учене, при които в часовете си партнират двама или повече учители, учител – с педагог или педагогически съветник, учител – с ресурсен учител, учител – с външен експерт (музеен работник, представител на бизнеса, научен работник и др.), учител – с родител“, пояснява директорът Маргарита Бозова.

Проектните дейности включват анализ на опита на български и чуждестранни училища относно прилагането на модели на ко-обучение в онлайн среда. Екипи от специалисти  ще работят върху конструирането на основните елементи на дизайна на модела на ко-обучение във виртуалното пространство чрез разработване  и провеждане на набор от уроци. Моделът може да бъдат мултиплициран чрез споделяне на опита при взаимни посещения с други училища и провеждане на майсторски клас съвместно с Департамента за квалификация и развитие на педагогическите специалисти на ПУ „Паисий Хилендарски“. Експерти от университета ще проведат емпирично изследване за ефективността на модела и ще изготвят експертен анализ относно прилагането му, а резултатите от изследването ще бъдат представени на национална кръгла маса.

„Настоящият проект, свързан с разработването и разпространението на модела „ко-обучение в онлайн среда“, отговаря на нуждите на съвременното образование, на необходимостта от промяна ролята на учителя в процеса на обучение и изграждането на преподавателски екипи, работещи съвместно“, категорична е Бозова.

Ко-обучението е подходящо не само за онлайн среда, но също така за иновации в присъствения учебен процес чрез въвеждане на интерактивни методи на обучение, при които ученикът е активен и действен – изследва, дискутира, създава продукти и комуникира. В този смисъл прилагането на модела на съвместно преподаване е възможност за трансформиране на традиционната класно-урочна система.