dscf9643

Комисия към министъра на образованието и науката ще оценява проектите на кандидатите за иновативни училища. Новият орган, който днес проведе първото си заседание, се състои от експерти на министерството, университетите, синдикални и неправителствени организации. В правилника за дейността на комисията е записано, че всички проектни предложения ще се разглеждат най-малко от двама членове независимо един от друг. Ако комисията реши, могат да бъдат наети и външни оценители.

Според зам.-министъра на образованието и науката Диян Стаматов всяка дейност в училище може да е иновация, ако е различна от досегашните и даде добър резултат при завършването на клас или етап на образование. В Наредбата за институциите в системата на предучилищното и училищното образование е записано, че всяко училище може да въведе нови учебни предмети, да промени учебното съдържание и броя учебните седмици. „Искахме да направим съдържателна промяна в системата и вярваме, че тя ще дойде с иновативните училища. Всяка иновация ще е в контекста на конкретното училище. Онова, което е иновативно за някои, може да е неприложимо за други, допълни Стаматов.

Министерство на образованието ще предложи и формуляр за кандидатстване за иновативно училище. В него директорите ще трябва да опишат вида на иновацията, която искат да въведат в методиката на преподаване, организацията, учебната среда или качеството на образованието. Формулярът ще бъде качен на сайта на министерството и на регионалните управления на образованието.

В Пловдив вече една година се развива успешно проектът “Иновативни училища”, в който пилотно се включиха 8 учебни заведения. Предстои присъединяването на още пет, където преподавателите ще преминат обучения и ще започнат постепенна промяна на методиката на обучение и организацията на средата.