Установен е конфликт на интереси – проф. Кольо Динков е бил ръководител на проект, като за това е получавал възнаграждения

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е установила конфликт на интереси при доскорошния ректор на УХТ проф. Кольо Динков. През декември за ръководния пост бе избран проф. Пламен Моллов.

Срещу ексректора на Университета по хранителни технологии, който бе начело на вуза два мандата, е пуснат сигнал до комисията, че с докладна записка до председателя на Общото събрание на университета е определил себе си за ръководител на проект по Оперативна програма, като за това е получил и парични възнаграждения.

Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси са неокончателни и подлежат на обжалване пред административните съдилища, съобщават от комисията.

Съгласно ЗПКОНПИ, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. След образуване на производството, Комисията изисква и получава необходимата информация и  документи и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца който може да бъде удължен еднократно до 30 дни. Решението подлежи на обжалване или протест по реда на АПК, като установяването на конфликт на интереси с влязло в сила такова решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго. За всяко от лицата, посочени по-горе, конфликт на интереси не е установен с факта на образуване на производството – той се твърди в надлежно подадени сигнали и наличието или липсата му подлежи на установяване по предвидения в закона ред. Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси, споменати по-горе, са неокончателни и подлежат на обжалване пред административните съдилища.