Студентите са намалели с 6000 за година, но се увеличават оставащите да работят тук. Това показва новият рейтинг на висшите училища в България.

Средният осигурителен догод на завършилите току-що висше образование в страната нараства, достигайки до 1297 лева през 2019 година при нива от 1151 лева през миналата и 867 през 2014-а. Броят на студентите в българските висши училища продължава да намалява, но реализацията на завършилите се подобрява, нараства броят на научните публикации – това са основните констатации в новото издание на Рейтинговата система, която беше представена днес в МОН.

Професионалните направления с най-високи средни доходи сред завършилите са „Информатика и компютърни науки“ , „Математика“ и „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“. За поредна година най-високи доходи получат информатиците от СУ „Св. Климент Охридски“ – 4193 лева е средният месечен облагаем доход на завършилите тази специалност. Дипломата от “Администрация и управление” в Американския университет в Благоевград пък носи средна заплата от 3531 лева.

В топ 5 на най-високите заплати според дипломата влизат също “Информатика и компютърни науки” в Нов български университет – 3438 лева, “Математика” в Софийския университет – 3092 лева, и “Комуникационна и компютърна техника” в Технически университет – София – 3049 лева. Завършилите “Обществено здраве” в пловдивския Медицински университет получават средна заплата от 2776 лв.

Най-висок среден успех от дипломата за завършено средно образование имат приетите студенти в първи курс в направления „Медицина“, „Стоматология“ и „Фармация“ – над 5.50. С най-нисък – „Маталургия“.

Делът на регистрираните безработни сред завършилите през последните пет години български вузове спада до 2,2% при 2,44 през 2018 г. Делът на завършилите, които не се осигуряват в страната, спада до под 20% от 25 на сто през 2014 г. В същото време делът на наетите висшисти, които през първите пет години след завършването работят на позиция, за която не се изисква висше образование, нараства до 50,3%.

Най-ниска безработица – под 1%, и най-висока степен на приложение на придобитото висше образование за поредна година се наблюдава при завършилите професионални направления „Медицина“, „Стоматология“, „Фармация“ и „Военно дело“. Безработица от над 3% има само сред завършилите три професионални направления – „Социални дейности“, „Психология“, „История и археология“. Най-ниско остава приложението на придобитото висше образование сред завършилите „Туризъм“ – 20,41%.

Данните на Рейтинговата система показват продължаващо подобрявена на цитиранията на научните публикации на българските висши училища. Софийският университет, медицинските университети в София, Пловдив и Варна,Химикотехнологичният са сред вузовете с най-висок индекс на цитируемост в международните библиографски база данни.