Административната работа на учителя намалява 10 пъти

Индивидуални учебни планове за децата с изявени дарби предвижда проектът на новата наредба за приобщаващото образование

18765670_158120264727122_6765351947631865621_n

Класният ръководител ще има право да извинява отсъствия до 3 дни.  До момента директорите разрешаваха до 3 дни непосещаване на часовете по уважителни причини. С промените това разрешение ще се дава от класния ръководител. Това предвижда представеният днес в МОН проект на нова наредба за приобщаващото образование. Документът бе сред най-дискутираните и обобщава повече от 300 становища и мнения на експерти.

Ако ученикът трябва да отсъства до 7 дни по уважителни причини, родителите му трябва да подадат уведомление до директора на училището. Над този период разрешение може да издаде само педагогическият съвет. Изменя се и досегашното изискване преди стартиране на процедура за санкция на ученик родителите да бъдат уведомени писмено. Това ще става и по електронна поща. Ако родителят поиска,  може да се включи в заседанието на педагогическия съвет, както и да присъства на изслушването на детето си. Ако не реагира на имейла си обаче, процедурата няма да бъде спирана.

В наредбата е предвидено административната работа на учителите да се намали 10 пъти. По сега действащия нормативен акт, ако в училище има 15 ученици с необходимост от допълнителна подкрепа за личностно развитие, екипът трябва да изготвя годишно около 480 писмени документа. Предложението е те да бъдат сведени до около 45.

Заместник-министър Деница Сачева обясни, че се предвижда децата и учениците с изявени дарби и таланти да получават допълнителна подкрепа в центровете за личностно развитие. Те ще могат да се възползват от индивидуални учебни планове в училищата си, с цел да бъдат усъвършенствани дарбите им. За следващата учебна година ще се търси финансиране за  участието им в национални и международни олимпиади.

С друга промяна ще бъдат осигурени консултации за кариерно ориентиране. Педагогическите съветници и психолозите ще дават на децата въпросници. В 42 училища в страната пилотно са създадени кариерни клубове, които насочват учениците към подходящите за тях професии. Предвижда се такива клубове да има във всички училища.

Новата наредба въвежда ясна процедура за насочване на ученици със специални образователни потребности след VII и X клас за продължаване на образованието в профили и в специалности от професии.

Училищата трябва да организират в извънкласни форми и в часовете на класа уроци и занимания по здравно образование, здравословно хранене, първа долекарска помощ. Училищните библиотеки трябва да се превърнат в места за опознавателни срещи между учениците и достъп до съвременни технологии. В тях могат да се провеждат тематични срещи, посветени на български писатели, да се обсъждат теми от гражданското, екологичното и интеркултурното образование.

Ще има обучения за учителите в детските градини за провеждане на ранно оценяване на риска от обучителни затруднения при деца от 3 до 3 години и половина. С разрешение от родител ще се прилага скрининг тест, разработен от учени, и съобразен с възрастта на децата.

Регионалните екипи за подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности ще оказват по-голяма подкрепа на детските градини и училища. Те ще могат да изпращат мобилни групи от специалисти в образователни институции, които нямат такива.

Детските градини и училищата вече няма да са задължени да определят координиращ екип, който да отговаря за плановете за подкрепа на децата и учениците. За това ще се грижи само един координатор, определен от директора.

1 КОМЕНТАР

  1. В момента се готви да се унищожи библиотеката в СУ “П. Яворов” – Пловдив.
    Проверете. Ще излезе отличен материал.
    Не си пиша името, за да не бъда съкратена на бързо, но мейла е реален, ако желаете да се свържите с мен.

Коментарите са затворени.