Правителството одобри 9 792 451 лв. за финансово осигуряване на дейности по четири национални програми за развитие на образованието.

От тях 8 586 196 лева са за създаване или обновяване на учебни кабинети и стаи за занимания по интереси, в които учениците се обучават за придобиване на ключови компетентности в областта на хуманитарните науки, изкуствата и спорта в рамките на Националната програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. Със средствата могат да се купят и книги за училищни библиотеки, както и материали за занимания.

По програма ,,Хубаво е в детската градина“ за стимулиране на иновативни практики в работата с децата се предоставят 805 164 лева.

262 550 лева са за дейности против насилието и агресията, планирани по програма ,,Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“.

Сумата от 138 541 лева е за училищни проекти за историческото минало в рамките на Националната програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“.