Според решението на Административен съд – Пловдив досегашният критерий за липсата на задължения е в противоречие с принципите за равен достъп до образование на всяко дете

Изискването за родителите да нямат задължения към община Пловдив, за да запишат децата си в забавачка или ясла, отпада. Критерият е заложен в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски ясли и детски градини на територията на община Пловдив, която беше атакувана от Окръжната прокуратура в Административен съд – Пловдив.

В решението си от 30 януари съдебният състав е приел, че протестът на прокуратурата е основателен, тъй като е налице противоречие на конкретни членове от Наредбата. Според обвинителите заложеният критирий в общинската наредба е в разрез със Закона за местните данъци и такси и Закона за предучилищното и училищното образование , където подобни изисквания липсват.

Магистратите прегледали цялата документация по казуса и преценили, че носители на неплатените публични задължения към общината са родителите, а не техните деца, кандидатстващи за прием в общински детски ясли и градини. При констатиране на неплатени задължения от страна на родителите към общината за предходната година, децата им се поставяли в условия на неравнопоставеност при кандидатстването за предучилищно общинско заведение. Което било недопустимо.

Според съда критерият е в нарушение на принципа на равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете. Затова и общинската наредбата е отменена в тази й част.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.