В длъжностната характеристика на училищния библиотекар да бъде записано, че е член на педагогическия съвет, предложиха участниците в националната работна среща в Пловдив

Да бъде изградена нормативна база за регламентиране на статута, финансирането, мисията, функциите и задачите на библиотеките и библиотекарите в училище. Около това становище се обединиха участниците в националната работна среща училищни в Пловдив. Домакин на събитието, в което взеха участие училищни библиотекари, методисти от регионалните библиотеки в страната и Фондация „Детски книги“, бе НБ „Иван Вазов“. Пакетът проектодокументи за нормативна база, който бе дискутиран, е изработен от експертите на отдел „Методичен“ на Пловдивската народна библиотека.

Наредбата определя изискванията за запазване на библиотечните фондове във всички библиотеки в сферата на средното образование и урежда придобиването, регистрирането и отчисляването на библиотечните документи, правата, задълженията и отговорностите на потребители и библиотекари за опазване на фондовете. По смисъла на наредбата под „библиотечни фондове“ се разбират книги, периодични издания, ръкописи, архивни материали, графични, картографски и нотни издания, авторски свидетелства и др., които постъпват чрез покупка, обмен, депозит или дарение.

Според заложеното в проектостандарта училищната библиотека е неделима част от структурата на училището, а обслужването се осъществява от щатен библиотекар, който е специалист с висше библиотечно образование и педагогическа правоспособност. В училища с до 150 ученици той може да е на граждански договор, а с до 300 – на половин щат. Пълен библиотечен щат е нужен в учебни заведения с над 300 ученици. В проектостандарта е записано, че библиотекарят е част от педагогическия екип и се назначава с конкурс. Негово задължение е да подготвя и провежда обучения с учениците за придобиване на умения за намиране, систематизирани, обработка и анализ на информация от традиционни и електронни ресурси, да инициира и организира културни начинания, да разработва и изпълнява проекти и осъществява партньорства с външни институции и организации. В чл. 24 от документа са посочени изискванията за правилно оборудване на библиотеката – подходяща температура и влажност на помещението, задължително обособяване на читалня, наличие на книгохранилище, компютри и мултимедиен проектор.

В длъжностната характеристика на библиотекаря експерт е записано, че той е член на педагогическия съвет на училището.

Правилникът урежда дейността на библиотеката, основните и специализирани услуги, управлението и организацията.

Днес повечето училищни библиотеки съществуват единствено като физическа среда, всичко се случва спрямо разбиранията на директора, а в общественото пространство се счита, че работата на библиотекаря се свежда до раздаване на книги, затова е нужна нормативна база, коментираха участниците в работната среща. Някои от тях се жалваха, че ги третират като непедагогически персонал. Проектодокументите ще бъдат изпратени на всички методисти в страната, както и на училищните библиотекари за съгласуване преди да бъдат внесени официално в МОН.