Според проучване на „Амалипе“ 120 общообразователи училища и 78 професионални гимназии в страната могат да бъдат определени като сегрегирани, а 62 други са под заплаха от вторична сегрегация

Въвеждането на професия „образователен медиатор“, ограничаване на приема в сегрегираните училища промени в Закона за предучилищното и училищното образование и промяна на нагласите на родителите спрямо децата от етническите малцинства – това дискутираха депутати от Комисията за образованието и науката, представители на регионалните управления на образованието, МОН. Организатор е Център за междуетнически диалог „Амалипе“.

Председателят на парламентарната комисия по образование Красимир Вълчев представи обсъжданите промени в Закона, които се дискутират с общини, синдикати, работодателски съюзи и професионални обединения – създаването на стандарт за качество и регламентирана езикова интеграция. Тя ще поставя в центъра научаването на български език от децата, в чиито семейства се говори друг език – мигранти, етнически малцинства, завръщащи се от чужбина българи. Идеята е децата да усвоят с ускорени темпове книжовен български език, за да бъдат ефективни в учебния процес. Това трябва да става в детските градини, но ако не се е случило – още в 1 клас да има засилено индивидуално обучение по български език.

Промените в Закона ще насърчават образователната десегрегация, тъй като в големите градове функциунират десетки сегрегирани училища, в които се обучават само ромски деца. В множество други детски и учебни заведения се наблюдавала вторична сегрегация – българските родители изтегляли децата си и за няколко години училищата се превръщали в “ромски”. Според проучване на „Амалипе“ 120 общообразователни училища могат да бъдат определени като сегрегирани, а 62 други са под заплаха от вторична сегрегация. В 78 професионални гимназии са сегрегирани, а 83 други са под заплаха от вторична сегрегация. Експертите обсъждат промените в Закона да изисква от всички общини със сегрегирани градски училища да провеждат активна политика за десегрегация и да ограничат приема в първи клас в сегрегираните учебни заведения и в училищата с двусменен режим

Участниците в дискусията се обединиха около идеята да отпадне ал. 8 от чл. 52 а, която изисква средствата за работа с уязвими групи да бъдат харчени до 31 декември на съответната година, необходимостта от въвеждането на професия “образователен медиатор”, ефективността от спирането на детските надбавки за цяла година при 5 неизвинени отсъствия.