Срокът за записване в магистърските програми на ПУ за придобиване на учителска квалификация са 11 ноември

Нови магистърски програми, които дават учителска правоспособност на информатици или математици, предлага Факултетът по математика и информатика при Пловдивския университет. Продължителността на обучението е 1 година. Стартирането на програмите „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ и „Педагогика на обучението по математика“ е във връзка със засиления интерес към учителската професия, съобщи деканът на ФМИ проф. д-р Антон Илиев. За тях могат да кандидатстват придобилите вече образователно-квалификационни степени „бакалавър“ или „магистър“.

Едногодишният срок на обучение скъсява двойно – от две на една година, пътя към класната стая  за завършилите специалности от професионални направления „Информатика и компютърни науки” и  „Математика”.

Приемът се провежда чрез конкурс по документи. Кандидатите трябва да имат успех не по-малко от „Добър“ от дипломата си за завършена степен на висшето образование. Цената на обучението и за двете магистърски програми е две семестриални такси по 820 лв.

Студентите, записали или завършили едната от тези две магистърски програми във ФМИ, имат право да се обучават в другата по редуциран учебен график и срещу по-ниски семестриални такси от по 410 лв..

Икономисти, счетоводители, финансисти, инженери, химици, физици и други специалисти с висше образование също могат за 1 година да придобият допълнителна професионална квалификация „учител“ след задочна форма на обучение. Цената на обучението за допълнителна професионална квалификация е 2 семестриални такси по 520 лв.

Крайният срок за записване в магистърските програми е 11 ноември.