„Новите предложения за разкриване на паралелки да се правят при наличие на оборудвани кабинети, лаборатории, преподаватели и учебни програми“, се казва в заповедта на просветния зам.-министър Таня Михайлова за държавния план-прием

Държавният план-прием да е съобразен със заявките на работодателските организации и информацията на Агенцията по заетостта, включително и специалностите от дуалната система на обучение. Това посочва в заповедта си по повод предстоящото сългласуване на приема за учебната 2021/2022 година зам.-министърът на образованието Таня Михайлова.

И тази година Министерството на образованието продължава политиката за намаляване на профилираните паралелки с прием след 7 клас за сметка на увеличаване на професионалните. Само езиковите гимназии ще предлагат профилирано чуждоезиково обучение, СУ-тата трябва да се насочат изцяло към STEM – наука, технологии, инженерство, математика. И през следващата учебна години приоритет остава обучението в STEM профили и професии, специалности от Списъка на защитените, по които е налице очакван недостиг на пазара на труда, както и обучението в дуална форма. За първи път миналата година министерството допусна разкриването и на половин дуална паралелка, за да се запазят защитени професии.

Друго от изискванията на МОН е приемът да бъде съобразен с възможностите за осигуряване на целодневна организация за учениците от 1 до 7 клас, с реализирания прием през предходните три учебни години и при максимален брой от 26 ученици в паралелка. Допускат се две специалности от професия в една паралелка при условие, че финансирането на обучението се извършва в рамките на средствата по единния разходен стандарт за издръжка на ученик и потребностите на региона. Допустим е прием по една и съща специалност от професия в паралелка с дневна форма и по дуалната система.

За Пловдивска област изискването е да бъдат формирани 60 на сто професионални паралелки и 54.40% със STEM насоченост. 27 ще са паралелките с чуждоезиков профил.

Новите предложения за разкриване на паралелки да се правят при наличие на оборудвани кабинети, лаборатории, дидактически материали, на преподаватели и утвърдени учебни планове и програми, се казва още в инструкциите на МОН.

Предлженията за допълнителния държавен план-прием в 11 клас се изготвят от директорите при сключени споразумения за продължаване на обучението по профили или специалности от професии.

Математическата гимназия ще трябва да съгласува и приема за ученици в 5 клас при максимален брой от 26 ученици в паралелка.

Директорите на училища към Министерството на културата също представят в РУО писмена информация за планирания брой паралелки и ученици.

15 януари е крайният срок за подаване на заявките в Регионалното управление на образованието.

Държавният прием на Спортното училище се утвърждава от Министерството на младежта и спорта.