Новите програми по гражданско образование заменят предмета „Свят и личност”

grajdansko-obrazovanie-i-pravata-na-choveka-i-deteto_html_md60e5cf

В XI и XII клас учениците ще изучават предмета „Гражданско образование“, който земеня досегашния „Свят и личност”. Работните варианти на учебните програми бяха представени днес от министъра на образованието Меглена Кунева. Те ще бъдат подложени на обществено обсъждане през 2018 година и дотогава в тях могат да попаднат и нови актуални теми.

В XI клас има тема “Гражданите, политиката, демокрацията“ с подтеми „Свобода, граждани и власт“. Тук учениците трябва да могат да разграничават типовете демокрация – пряка, представителна и демокрация на участието в граждански организации.

В подтема „Политика, демокрация и върховенство на закона“ акцентът е към избирателната система. Младежите следва да различават мажоритарна, пропорционална и смесена, ще учат какво е мажоритарен и преференциален вот. Целта на програмите е да формират демократични ценности у учениците с теми за вредата от купуването и продаването на гласове и манипулации на изборни документи. Идеята е още в училище младите хора да възприемат тези практики като корупционни.

Заложена е и тема „Аз и моята гражданска позиция“, насочена към това учениците да умеят да оценяват ролята на неправителствения сектор в гражданското общество, да познават формите на граждански контрол и да са мотивирани да участват.

Доста по-подробно е предвижданото обучение по въпроса за основните социални групи и общности, спецификата на техния светоглед, ролята на езика, религията, етническата принадлежност и традициите за социална обвързаност.

По темата за малцинствата учениците трябва да могат да различават различните видове идентичност – културна, национална, етническа, гражданска. Обучението включва и разпознаване на случаи на дискриминация по полов, религиозен, етнически расов признак, а също и на хора с увреждания. Целта е  да се ориентират в причините за противоречията между отделни етнически и религиозни общности.

В програмите са включени теми за европейските традиции и ценности. В XII клас се въвеждат теми за глобалните проблеми, които засягат и България – тероризъм, ксенофобия, етническо напрежение и радикализация. Това включва и проблема с бежанците, емиграцията и имиграцията. Въвеждат се нови понятия като хуманитарно право, глобално образование, устойчиво развитие.

Нов акцент е социалната политика и социалното партньорство. По темата „Гражданите и икономиката“ младите хора, преди да завършат средно образование, ще трябва да се подготвени да анализират същността и необходимостта от регулацията на пазарната икономика, да познават основните трудови, социални и осигурителни права. Учениците се насочват към ориентиране на пазара на труда, към данъчните политики, но и към солидарността като принцип. Въвеждат се понятия линия на бедност и типове социална помощ.